24 Kenmerken van Verlichting

 1. Men heeft de bron van zijn Ik-besef leren kennen: zijn ware zelf.
 2. Men voelt zich innerlijk vrij, ongebonden.
 3. Men identificeert zich met zijn Zelf, niet (meer) met zijn lichaam, geest of ziel.
 4. Men ziet in dat Bewustzijn de essentie is van alles en iedereen.
 5. Men ziet de werkelijkheid zoals die is. Men wordt niet gestuurd door meningen maar door inzicht, ware kennis.
 6. Men reageert niet meer emotioneel op de werkelijkheid.
 7. Men reageert met wijsheid en liefde. Het hoofd werkt o.k., en het hart werkt o.k.
 8. Men weet dat alles in de schepping de manifestatie van bewustzijn is.
 9. Men ziet de eenheid, de gemeenschappelijke essentie van alle religies in. Men is in staat het essentiële van elke religie te scheiden van haar misleidende, gevaarlijke, fanatieke aspecten.
 10. Men weet dat God, Allah, Shiva, Brahman, Atman, Ain Sof, Adonai, Tao, Wakan Tanka, verschillende namen zijn voor het alomtegenwoordige, alwetende bewustzijn.
 11. Men weet dat er maar één bewustzijn bestaat in het hele heelal, en dat dat in verschillende maten tot uitdrukking wordt gebracht door alle levende wezens. Men weet dat Bewustzijn het ware Zelf van alle wezens is.
 12. Men heeft zich gerealiseerd dat men Bewustzijn IS, en dat men een ziel-geest-lichaam systeem HEEFT. Het ego is daarmee niet verdwenen, daar het ego het centrum van de ziel is. Men identificeert zich niet meer met het ego. Men is de getuige van het functioneren van het ego, zodat men dat functioneren steeds meer verbeteren en helen kan.
 13. Men ziet in: Bewustzijn is primair; materie is secundair.
 14. Men hangt niet langer een materialistische zienswijze aan. Men hangt spontaan een wereldbeeld aan dat gebaseerd is op Bewustzijn als de uiteindelijke realiteit van alles en iedereen.
 15. Men hangt het Harmoniemodel van de werkelijkheid aan, dat een gevoel van “Stay and Play” genereert. Men heeft het Conflictmodel verlaten, dat een “Fight or Flight” gevoel genereert.
 16. Men is ontspannen. Het denken, spreken en handelen is natuurlijk. Men heeft zichzelf ontmoet, in de dubbele betekenis van het woord.
 17. Men is even vertrouwd met het abstracte als met het concrete. Even vertrouwd met het absolute als met het relatieve. Even vertrouwd met de stilte als met de dynamiek.
 18. Men is psychologisch stabiel: men kan emoties moeiteloos managen. Men wordt niet meer overmand door angst, agressie of depressie. Men wordt niet meer geestelijk overschaduwd door angst, boosheid of verdriet.
 19. Men heeft alle essentiële waarden, die het Leven de moeite waard en mooi maken, in zichzelf ontdekt: Vrede, Vrijheid, Vreugde, Liefde en Wijsheid, etc. Men zoekt deze eigenschappen niet meer in de buitenwereld. Men ervaart deze als eigenschappen van zich Zelf en men drukt deze vanzelf uit in alle handelingen.
 20. Men weet dat men in WEZEN onsterfelijk is. Men weet dat bij het zgn. sterven alleen het grofstoffelijke lichaam wegvalt, en dat de ziel, als lichtlichaam in een lichtwereld verder leeft, en dat het Zelf als zodanig echt onsterfelijk is.
 21. Men is authentiek geworden. Men is zich Zelf geworden in alle omstandigheden, en men ervaart dat het Leven zich van-Zelf wonderbaarlijk mooi ontwikkelt. Men heeft een oneindig vertrouwen in de werkelijkheid, in het Leven, in God, in zich Zelf.
 22. Men is bevrijd van misverstanden en mystificaties. Men ziet de werkelijkheid zoals die is. Men is realistisch, nuchter en geaard. Men leeft op basis van gezond verstand en gezond gevoel.
 23. Men is een „Ware Mens” geworden, zoals Lao Tse dat noemde. Men is altijd in contact met de Oorsprong, en men doet niet mee met de waanzin van de wereld, zo die nog aanwezig is.
 24. Dit alles betekent dat de geest optimaal functioneert. De geest is gezond en goed ontwikkeld: het denken is alomvattend en het voelen is alomvattend. Het hoofd en het hart (verstand en gevoel) zijn volkomen ontwikkeld: men is geestelijk volwassen.

Deze kenmerken zijn het natuurlijke resultaat van een geest die volledig ontwikkeld is.
Dat wil zeggen dat de geest de hele reikwijdte van de werkelijkheid omvat: vanaf de oneindig vele concrete, materiële dingen die in de schepping aanwezig zijn, via de vele frequenties waarin energieën aanwezig zijn, tot en met de oorsprong van alle energie en materie in het onmanifeste, abstracte, absolute Zijn. Doordat men eenvoudig de essentie van de werkelijkheid heeft leren kennen als zijn eigen bewustzijn, heeft men automatisch een inzicht in de werkelijkheid als geheel, daar alles gemaakt is van dezelfde essentie!

Doordat men de gemeenschappelijke essentie van alles en iedereen kent, heeft men ook een ontwikkeld medegevoel met alle medeschepselen. Spontaan behandelt men de ander zoals men zelf behandelt zou willen worden, gewoon omdat met weet, dat men in wezen één is met de ander. Dat is dus inderdaad een verlichte toestand van bewustzijn, maar we horen niet te vergeten, dat de mens pas volledig ontwikkeld, volwassen is, als hij of zij deze ontwaakte toestand bereikt heeft! Verlichting, Ontwaken, Verlossing, Bevrijding, Redding, Zelfrealisatie, Godrealisatie, Eenheidsbewustzijn, Kensho, Moksha, Kaivalya, Satori, etc. zijn dus allemaal mooie namen die de verschillende wijsheidstradities gegeven hebben aan de bewustzijnstoestand waarin men komt wanneer men zijn ware Zelf gerealiseerd heeft en daardoor een ware mens geworden is!

Het menselijk leven is in wezen goddelijk: de mens is in wezen één met de kosmische creatieve Intelligentie, die vanuit zichzelf de ontelbare energieën en de ontelbare levensvormen schept. De mens is in wezen één met het kosmische (alomtegenwoordige) bewuste Zijn, dat de schepper is van de energetische werelden (de hemelen) en de grofstoffelijke werelden (de aarde). Het ons realiseren van deze goddelijke creatieve intelligentie die zich door het menselijk lichaam-geest-ziel systeem kan manifesteren, is de bedoeling en het doel van elk mensenleven. De kosmische creatieve Intelligentie, ofwel het kosmische Bewustzijn, wordt van oudsher in de vedische traditie beschreven als Sat-Chit-Ananda: Absoluut Gelukzaligheids Bewustzijn.

Aangezien de kosmische intelligentie gekenmerkt wordt door zuiver geluk, worden we pas echt gelukkig wanneer we dit absolute niveau van de schepping leren kennen. Aangezien deze kosmische intelligentie gekenmerkt wordt door absolute vrijheid, voelen we ons pas echt vrij wanneer we dit absolute niveau van de schepping leren kennen. Aangezien deze kosmische intelligentie gekenmerkt wordt door eeuwige vrede, worden we pas echt vredig en tevreden wanneer we dit absolute niveau van de schepping leren kennen.

Het kosmische bewustzijn is natuurlijk de essentie van het bewustzijn van alle levende wezens. Zoals gezegd, horen we te weten dat er slechts één bewustzijn bestaat in het hele heelal. Wiens bewustzijn is dat? Ons aller gemeenschappelijke bewustzijn: ons aller ware Zelf. Zodra we dit niveau van bewust-Zijn diep in onszelf leren kennen, dan realiseren we ons spontaan dat DIT ons ware Zelf is. Het is ons ware IK, onze ware Innerlijke Kern. En zolang we ons ware zelf niet kennen, kunnen we niet zeggen dat we geestelijk volkomen ontwikkeld zijn. We hebben nog steeds geen oog voor onze eigen essentie! We hebben geen ervaring van onze absolute, gelukzalige zelf! We kennen ons ware zelf niet eens!

Dat is de situatie in de gangbare waaktoestand van bewustzijn. De gangbare waakbewustzijnstoestand heeft geen oog voor het absolute, voor het eeuwige, het oneindige, het goddelijke, en dat terwijl deze eigenschappen tot de essentie van de werkelijkheid behoren!!! Zolang de mens dus nog in de drie relatieve bewustzijnstoestanden verkeert (slapen, dromen en waken), kunnen we niet stellen dat hij of zij volledig ontwikkeld is! Hij of zij is nog niet geestelijk volgroeid.
Slechts de onderste drie chakra’s zijn actief! (overleven, seksualiteit en streven naar prominentie). Het vierde chakra, hart chakra, is natuurlijk wel enigszins actief,
maar verre van volledig.

Pas als we de ervaring van onze eeuwige, goddelijke en gelukzalige essentie krijgen, wordt het hartchakra echt verlevendigd, en begint het zijn natuurlijke functie te verrichten. Dit stadium kunnen we het stadium van geestelijke gezondheid noemen. Alleen als we vrij zijn van stress en spanningen, krampachtigheden en neurosen, kan de ervaring van de essentie zich manifesteren in ons hart. Dit maakt ons met de dag meer en meer geestelijk gezond.

Het is op de basis van geestelijke gezondheid dat de geestelijke volwassenheid zich geleidelijk aan kan manifesteren. Zo komen de bovengenoemde ervaringen geleidelijk aan in onze bewuste geest, en we voelen ons steeds meer onszelf worden in alle omstandigheden. Dan worden we geestelijk volwassen. Alle zeven chakra’s kunnen zo worden verlevendigd, en dat maakt ons meer en meer tot een Ware Mens. Een mens die zich bewust is van zijn eeuwige, goddelijke en gelukzalige essentie, en die deze kwaliteiten spontaan uitstraalt in zijn of haar omgeving.

© Drs. Frans Langenkamp. Oktober 2015. 

Voor een unieke cursus in geestelijke volwassenheid (verlichting) klik hier: http://www.selfrealisation.net/NL/ABCvanhetLeven.php

Je kunt Frans contacteren via het volgende formulier: