Category Archives: Inzicht in de Werkelijkheid

De Copernicaanse Revolutie van Bewustzijn

De Copernicaanse Revolutie van Bewustzijn

– Een alomvattend denkraam voor een totaal-inzicht in het leven –

Het Newtoniaanse wereldbeeld blijkt niet alomvattend te zijn, en is daarom niet in staat om inzicht te geven in de relatie tussen lichaam en geest en tussen materie en bewustzijn.
Zij gaat uit van een onhoudbare stelling dat bewustzijn het product is van materie. De moderne natuurkunde heeft aan het licht gebracht dat bewustzijn het basis-ingrediënt is van de hele manifeste schepping. Het oude Newtoniaanse wereldbeeld is in wezen een conflict-model van de werkelijkheid, en houdt daarmee de interne verdeeldheid van de individuele mens
én van de mensheid als geheel in stand. Het moderne kwantummechanische wereldbeeld is in essentie een harmonie-model van de werkelijkheid, en biedt een
alomvattend denkraam dat het mogelijk maakt de eenheid
waar te nemen in de verscheidenheid. Het ziet de oneindige veelvuldigheid
van de
manifeste werkelijkheid als een uitdrukking van één
onderliggend veld van bewustzijn.

Axioma’s ofwel grondstellingen van het nieuwe, alomvattende paradigma:

1. Materie komt voort uit bewustzijn. Materie is de uitdrukking van een onderliggend, alomtegenwoordig, abstract en onveranderlijk veld van bewustzijn.

2. Er is maar één bewustzijn in het heelal. De oneindige veelvuldigheid is de uitdrukking van eenheid.

3. Wat men in de verschillende religies aanduidt als God, Allah, Brahma, Vishnu, Shiva, Ahura Mazda, Goddelijke Moeder, etc. is in wezen niets anders dan dit alomtegenwoordige, kosmische bewuste zijn.

4. Het is de wetenschappelijke kennis van dit kosmische bewuste zijn dat tot nu toe ontbroken heeft aan de mensheid. Hierdoor is de mensheid tot nu toe verdeeld en gefrustreerd gebleven.

5. Bewustzijn is materieel gezien niets. Spiritueel gezien is het alles. Bewustzijn is de niet-materiële substantie waaruit alle energie en alle materie ontstaan is.

6. Bewustzijn is datgene dat zich zelf kent. Niets anders in het heelal dan bewustzijn is zich bewust van zichzelf. Doordat het zich zelf kent is bewustzijn zelf-interactief, creatief en intelligent.

7. Onze Nederlandse voorouders hadden het goed gezien: bewustzijn is in wezen niets anders dan het Zijn dat (zichzelf) bewust is: bewust zijn.

8. Wij mensen zijn in zoverre bijzondere manifestaties van bewustzijn, dat we potentieel in staat zijn onze eigen oorsprong of essentie te ervaren, c.q. bewust te worden. Dit wordt bedoeld met zelfrealisatie.

9. Het alomtegenwoordige (bewuste) zijn is door de mens rechtstreeks te ervaren aan de bron van zijn gedachten en gevoelens, als de bron van zijn (geestelijke) activiteit, als zijn ware zelf.

10. Door deze bron dagelijks te ervaren worden we ons steeds meer bewust van de oorsprong en essentie van het leven, hetgeen niets anders blijkt te zijn als ons eigen (kosmische) bewustzijn. We worden daardoor zelfbewuste individuen, zelf-actualiserende mensen.

11. Toenemende kennis en ervaring van ons eigen bewustzijn verloopt in zeven stadia. De zeven opeenvolgende stadia in de groei en ontplooiing van ons bewustzijn zijn als volgt: slapen, dromen, waken, transcendentaal bewustzijn, kosmisch bewustzijn, Godsbewustzijn en eenheidsbewustzijn.

12. Deze zeven natuurlijke bewustzijnstoestanden zijn gerelateerd aan de zeven chakra’s of centra van bewustzijn op basis waarvan ons grofstoffelijk lichaam functioneert.

13. De zeven chakra’s worden genoemd naar de zeven plaatsen van ons lichaam waar zij direct mee in verbinding staan: stuit, seksuele organen, navel, hart, keel, voorhoofd en kruin.

14. De mensheid leeft tot nu toe bijna uitsluitend op basis van de eerste drie chakra’s, die respectievelijk staan voor: overleven, voortplanten en het manifesteren van persoonlijke wilskracht.

15. Momenteel begint de mensheid een fase-overgang te ervaren die te maken heeft met de opening van de vierde chakra, waarin de individuele ziel kan worden ervaren als essentie van het geest-lichaam systeem.

16. Ware levensvrijheid en vervulling is alleen beschikbaar vanaf de vierde chakra en hoger. De vierde chakra wordt automatisch verlevendigd, zodra we bewust worden van ons bewustzijn als zodanig. Vrijheid, vrede en geluk zijn de inherente eigenschappen van Bewustzijn.

17. Een totaal-inzicht in de creatieve aard van bewustzijn én het mechanisme van de schepping, hangt samen met het levendige, harmonische en onderling gecoördineerde functioneren van alle zeven chakra’s.

18. Verlichting, verlossing, bevrijding, zelfrealisatie, geestelijke volwassenheid, of hoe men het ook maar noemen wil, is niets anders dan het natuurlijke en ontspannen functioneren van het menselijke lichaam-geest-ziel systeem. Het is de toestand van geestelijke volwassenheid. Dit vormt het wezenlijke en universele doel van het leven. Te groeien naar Geestelijk Volwassenheid (vroeger “Verlichting” genoemd) is het geboorterecht van iedere mens.

19. Het spontane denken, spreken en handelen in overeenstemming met dit kosmische paradigma, brengt geluk, gezondheid, voorspoed en vervulling teweeg, culminerend in geestelijke volwassenheid en zelfverwerkelijking.

20. Op deze basis zijn persoonlijke relaties werkelijk vervullend. Alleen op basis van deze persoonlijke vrede en vervulling, wordt het ontstaan van wereldvrede een praktische mogelijkheid.