Category Archives: Uncategorized

Het Achtvoudige Pad van Yoga

Het Achtvoudige Pad van Yoga (Ashtangayoga)

De vedische zieners hebben de heelheid van het leven ingedeeld in acht levensgebieden. Deze worden gedefinieerd vanaf de omgang met de buitenwereld, via de omgang met lichaam, geest en ziel, naar de ervaring van het eigen zelf. Hieronder vindt u de beschrijving van de acht levensgebieden, zoals die door Maharishi Patañjali in zijn ‘Yoga Soetra’ geformuleerd worden. Deze grote ziener, die vermoedelijk in de vijfde eeuw na christus in India leefde, wordt als de grondlegger van de Yoga filosofie beschouwd.

 1. YAMA betreft de omgang met de hele schepping. Yama betekent letterlijk „moeiteloze, natuurlijke controle“. Yama verwijst naar de zelfbeheersing van de mens in de omgang met alle wetten van de natuur. De wetten van de natuur reguleren de activiteiten van de hele schepping, waarvan het menselijk lichaam-geest-zielsysteem een onderdeel is. Yama heeft dus betrekking op de totaliteit, die beïnvloedt wordt door de manier waarop we denken, voelen, spreken en handelen. De toestand van Yoga, ofwel de toestand van volkomen integratie van individu en omgeving wordt aangetroffen wanneer een mens zijn leven in overeenstemming met de vijf aspecten van Yama leeft:
      Satya – Waarachtigheid
      Ahimsa – Geweldloosheid
      Asteya – Niet stelen
      Brahmacharya – Zelfstandigheid
      Aparigraha – Onthecht zijn
 2. NIYAMA betreft de omgang met onze eigen individualiteit, het management van ons eigen ziel-geest-lichaam systeem. Niyama staat dus voor een soort alomvattende innerlijke hygiëne en ethiek. De toestand van Yoga – volkomen integratie – wordt op het niveau van het individuele leven aangetroffen, wanneer we in overeenstemming met de vijf aspecten van Niyama leven:
      Shaucha – Zuiverheid
      Shantosha – Tevredenheid
      Tapas – Beheersing van de zintuigen
      Svadhyaya – Zelfonderzoek
      Ishvara Pranidhana – Overgave aan God
 3. ASANA betekent „zetel“, en verwijst naar ons lichaam als zetel voor onze ziel. Yoga wordt op dit niveau van het leven aangetroffen wanneer alle ledematen van het lichaam soepel, flexibel en krachtig functioneren in harmonie met elkaar. De dagelijkse verrichting van de lichaamsoefeningen, die Asana’s genoemd worden, helpen ons deze ideale toestand van functioneren te verwerkelijken.
 4. PRANAYAMA betekent controle over Prana, de universele Levensenergie. Chi, Ki, Kundalini zijn andere namen voor deze alomtegenwoordige Bio-energie. Aangezien we de levensenergie voornamelijk via het ademhaling proces tot ons nemen, betekent Yoga op dit levensgebied dat we de levensenergie in ons lichaam kunnen verhogen door de efficiëntie van onze ademhaling te verhogen. Ook kunnen we door middel van doelgerichte ademhalingsoefeningen, de prana, die we uit de lucht ontnemen leren sturen naar elk gewenst aspect van ons lichaam-geest-ziel-systeem.
 5. PRATYAHARA betekent „in de richting van voedsel“, en betreft het vermogen van onze zintuigen om voedsel en bevrediging te vinden door naar binnen te kijken in plaats van naar buiten, naar materiële objecten. Het naar buiten richten van de zintuigen kost energie. Het naar binnen richten levert energie. Yoga ofwel integratie op dit levensgebied wordt aangetroffen, wanneer we onze zintuigen moeiteloos onder controle kunnen houden, ook tijdens het genieten van uiterlijke objecten. Deze spontane beheersing kunnen we bereiken wanneer we ons realiseren dat de zintuigen nooit bevredigd kunnen worden door welke mate van uiterlijke prikkeling dan ook. Duurzame bevrediging vinden onze zintuigen alleen maar door ze naar binnen, in de richting van het zelf te sturen, en een deel van hun energie daar te houden, ook wanneer we de materiële wereld waarnemen.
 6. DHARANA betekent het focussen van onze geestelijke aandacht. Dharana kan ook vertaald worden als concentratie van onze geest op één punt. Het staat voor ons vermogen onze aandacht onder onze controle te houden. Yoga ofwel volledige integratie op dit levensgebied wordt aangetroffen, wanneer we onze aandacht naar believen kunnen sturen naar een object of gebied van onze keuze.
 7. DHYANA betekent verfijning, en verwijst naar het proces van verfijning van onze aandacht, de verfijning van onze mentale energie. In de praktijk betekent dhyana meditatie, want in de meditatie ervaren we de geleidelijke verfijning van onze geestelijke activiteit, zodat we fijnere, meer abstracte lagen van de werkelijkheid leren waar te nemen. Yoga op dit gebied wordt aangetroffen, wanneer we het vermogen hebben onze aandacht naar wens rustiger, subtieler en abstracter te maken. Hierdoor worden we in staat steeds abstractere, steeds subtielere objecten of aspecten van de werkelijkheid waar te nemen. Zo leren we steeds beter het absolute waar te nemen als ontstaansgrond voor het relatieve.
 8. SAMADHI betekent ‘evenwichtig intellect’, en heeft betrekking op een dusdanig rustig en helder werken van ons onderscheidingsvermogen, dat we onze absoute essentie kunnen ervaren. In de bewustzijnstoestand van samadhi ervaren we de eenheid van onze persoonlijke ziel met de ziel van het universum. Het individuele bewustzijn realiseert zich zijn kosmische aard. Samadhi staat dus eenvoudig voor de identificatie van het zelf met het Zelf. Wanneer onze geest en intellect gebalanceerd functioneren, ervaren we spontaan de ware aard van ons eigen bewustzijn. Yoga op dit gebied van bewustzijn wordt aangetroffen, wanneer het individu zijn absolute, onsterfelijke, eeuwige en gelukzalige essentie bewust wordt. In het begin is deze ervaring meestal van kortstondige aard, maar door herhaalde ervaring van de ontspannen toestand van lichaam, geest en ziel, ontwikkelt de kortstondige samadhi (kshanika samadhi) zich tot blijvende samadhi (nitya samadhi).

Patanjali wist dat het leven een holistisch fenomeen is. Daarom noemde hij zijn systeem „Ashtanga Yoga“: “De acht ledematen van de heelheid van het leven”. Ledematen is precies het juiste woord, aangezien wanneer het leven zich ontwikkelt, zich alle aspecten van het leven ontwikkelen. Precies zoals wanneer het lichaam zich ontwikkelt, zich alle ledematen ontwikkelen. Ons op het pad van yoga (vereniging, integratie) begeven, betekent dat we ons bewust zijn van de onderlinge betrokkenheid van de innerlijke en de uiterlijke aspecten van het leven. Het betekent verder dat we elke levenssituatie weten te benutten om te groeien in integratie, rijping en volwassenwording. We gebruiken elke ervaring om onszelf objectief waar te nemen, zowel wat betreft ons innerlijk als ons uiterlijk functioneren. Aan yoga doen betekent de intentie en de innerlijke ruimte hebben om ons eigen functioneren alsmaar te corrigeren en te verbeteren. Wanneer we ons lichaam-geest-ziel systeem voortdurend zuiveren en ontspannen, dan gaat het steeds weerstandslozer en moeitelozer functioneren. De weg van yoga – de weg naar volmaakte integratie van geest, lichaam en omgeving – is een weg van toenemende natuurlijkheid, charme en vervulling. Het is niet een weg van hard werken en discipline! Het is een kwestie van ontspanning en het oplossen van beperkende ervaringspatronen die we in ons verleden, in onze tijd van onwetendheid hebben opgedaan. Niet slechts in onze kindertijd maar ook in talloze vorige levens. Zo gauw we erin slagen de spanningen, dwangmatigheden en verkrampingen uit ons systeem te elimineren, is yoga, ofwel de toestand van geestelijke en lichamelijke volwassenheid een praktische werkelijkheid geworden. Zo eenvoudig is dat!

© Geproduceerd door Drs. Frans Langenkamp Ph.D. September 2010, Lelystad.
Voor lezingen, seminars en consulten over yoga, vedanta of vedische astrologie,
kunt u contact opnemen met Frans, tel: 0320 25 83 02.

Een gebed

Een Beantwoord Gebed

Ik vroeg om kracht,

en God gaf me moeilijkheden

om me sterk te maken

Ik vroeg om wijsheid,

en God gaf me problemen om me te leren

ze op te lossen

Ik vroeg om voorspoed,

en God gaf me hersens en spieren

om mee te werken

Ik vroeg om moed,

en God gaf me angsten

om te overwinnen

Ik vroeg om liefde,

en God gaf me mensen met moeilijkheden

om te helpen

Ik vroeg om gunsten,

en God gaf me kansen

Ik kreeg niets waarom ik vroeg,

Maar ik kreeg alles wat ik nodig had

Boeddha’s advies

buddha

Uitspraken van Boeddha

Geloof niets,
ongeacht waar je het gelezen hebt,
of omdat ik het gezegd heb,
of wie dan ook het gezegd heeft,
behalve wanneer het overeenstemt met je eigen inzicht
en met je gezonde verstand.

* * *
Werk aan je eigen bevrijding, wees niet afhankelijk van anderen. 

* * *

Men moet leren helder waar te nemen, en alles onderzoeken.
* * *
Gebrek aan meditatie laat je in onwetendheid.
Weet altijd wat je vooruit brengt, en wat je ophoudt,
en kies het pad dat naar wijsheid voert.

* * *

Onze filosofie over het metafysische
zijn als de ideeën die een kuiken
zich vormt over de wereld,
wanneer het zich nog niet bevrijd heeft
uit zijn ei.

* * *

Geloof niet wat je gehoord hebt.
Geloof niet in leerstellingen,
eenvoudig omdat die tot je zijn gekomen
over vele generaties.
Geloof niet in iets,
eenvoudig omdat vele het blind volgen.
Geloof niet aan iets omdat een oude wijze het zegt.
Geloof niet aan leerstellingen
waaraan je uit gewoonte gehecht bent geraakt.
Geloof niet zomaar in de autoriteit van ouders en leraren.
Wees zelfstandig en analyseer voor jezelf.
Wanneer het resultaat overeenstemt met de rede,
en een bijdrage levert aan het goede voor allen,
accepteer het dan en leef ernaar.

~ Buddha ~

De sluier

De enige sluier,

die tussen ons

en de Buddha is,

is ons idee

dat er een sluier is

Goethe

Uitspraken van Goethe

‘Gefährlich ist es den Löwe zu wecken

Und schrecklich ist des Tigers Zahn

aber der schrecklichste der Schrecken

ist der Mensch in seinem Wahn.

Dein Bewusstsein entscheidet Dein Los

Schärfe es und halte es rein

Denn zuletzt ist der Unterschied gross:

Herr oder Knecht zu sein.’

Goethe

Iedereen kent de laatste modes en is hoffelijk,

maar niemand bezit de moed ongekunsteld

en oprecht te zijn, zodat een redelijk mens

met natuurlijke neigingen en omgangsvormen

zich nergens echt op zijn plaats voelt.

Er zou weinig van mij overblijven

als ik alles terug moest geven,

wat ik aan anderen te danken heb.

Iedereen hoort alleen dat wat hij begrijpt.

Als we niet de voorstelling hadden van een geheel,

zouden we niet beseffen dat onze kennis

slechts fragmentarisch is.

Hem heb ik lief die het onmogelijke droomt.

Het kwade is slechts de andere kant van het goede.

Wie met het leven speelt komt nooit terecht;

Wie zichzelf niet beveelt, blijft altijd knecht.

Slechts de liefde stelt ons in staat

de deugden van anderen te verdragen.

~ Goethe ~

1749 – 1832

Oorzaak van het menselijke lijden

Het verlies van de ziel

„De grote tragedie

van de 20e eeuw,

die verantwoordelijk is

voor alle oorlogen

en alle menselijke catastrofen

op het individuele

en op het collectieve vlak,

is het “verlies van de ziel”.

 

Wanneer de ziel ontkend wordt,

trekt zij zich niet eenvoudigweg terug.

Haar verdringing manifesteert zich

in de meest uiteenlopende symptomen:

 

Materialisme, Verslavingen,

Dwangmatigheden,

Geweld, Stagnatie,

Verblindheid en

Zinverlies.“

 

– Carl Gustav Jung –

 

 

 

De Copernicaanse Revolutie van Bewustzijn

De Copernicaanse Revolutie van Bewustzijn

– Een alomvattend denkraam voor een totaal-inzicht in het leven –

Het Newtoniaanse wereldbeeld blijkt niet alomvattend te zijn, en is daarom niet in staat om inzicht te geven in de relatie tussen lichaam en geest en tussen materie en bewustzijn.
Zij gaat uit van een onhoudbare stelling dat bewustzijn het product is van materie. De moderne natuurkunde heeft aan het licht gebracht dat bewustzijn het basis-ingrediënt is van de hele manifeste schepping. Het oude Newtoniaanse wereldbeeld is in wezen een conflict-model van de werkelijkheid, en houdt daarmee de interne verdeeldheid van de individuele mens
én van de mensheid als geheel in stand. Het moderne kwantummechanische wereldbeeld is in essentie een harmonie-model van de werkelijkheid, en biedt een
alomvattend denkraam dat het mogelijk maakt de eenheid
waar te nemen in de verscheidenheid. Het ziet de oneindige veelvuldigheid
van de
manifeste werkelijkheid als een uitdrukking van één
onderliggend veld van bewustzijn.

Axioma’s ofwel grondstellingen van het nieuwe, alomvattende paradigma:

1. Materie komt voort uit bewustzijn. Materie is de uitdrukking van een onderliggend, alomtegenwoordig, abstract en onveranderlijk veld van bewustzijn.

2. Er is maar één bewustzijn in het heelal. De oneindige veelvuldigheid is de uitdrukking van eenheid.

3. Wat men in de verschillende religies aanduidt als God, Allah, Brahma, Vishnu, Shiva, Ahura Mazda, Goddelijke Moeder, etc. is in wezen niets anders dan dit alomtegenwoordige, kosmische bewuste zijn.

4. Het is de wetenschappelijke kennis van dit kosmische bewuste zijn dat tot nu toe ontbroken heeft aan de mensheid. Hierdoor is de mensheid tot nu toe verdeeld en gefrustreerd gebleven.

5. Bewustzijn is materieel gezien niets. Spiritueel gezien is het alles. Bewustzijn is de niet-materiële substantie waaruit alle energie en alle materie ontstaan is.

6. Bewustzijn is datgene dat zich zelf kent. Niets anders in het heelal dan bewustzijn is zich bewust van zichzelf. Doordat het zich zelf kent is bewustzijn zelf-interactief, creatief en intelligent.

7. Onze Nederlandse voorouders hadden het goed gezien: bewustzijn is in wezen niets anders dan het Zijn dat (zichzelf) bewust is: bewust zijn.

8. Wij mensen zijn in zoverre bijzondere manifestaties van bewustzijn, dat we potentieel in staat zijn onze eigen oorsprong of essentie te ervaren, c.q. bewust te worden. Dit wordt bedoeld met zelfrealisatie.

9. Het alomtegenwoordige (bewuste) zijn is door de mens rechtstreeks te ervaren aan de bron van zijn gedachten en gevoelens, als de bron van zijn (geestelijke) activiteit, als zijn ware zelf.

10. Door deze bron dagelijks te ervaren worden we ons steeds meer bewust van de oorsprong en essentie van het leven, hetgeen niets anders blijkt te zijn als ons eigen (kosmische) bewustzijn. We worden daardoor zelfbewuste individuen, zelf-actualiserende mensen.

11. Toenemende kennis en ervaring van ons eigen bewustzijn verloopt in zeven stadia. De zeven opeenvolgende stadia in de groei en ontplooiing van ons bewustzijn zijn als volgt: slapen, dromen, waken, transcendentaal bewustzijn, kosmisch bewustzijn, Godsbewustzijn en eenheidsbewustzijn.

12. Deze zeven natuurlijke bewustzijnstoestanden zijn gerelateerd aan de zeven chakra’s of centra van bewustzijn op basis waarvan ons grofstoffelijk lichaam functioneert.

13. De zeven chakra’s worden genoemd naar de zeven plaatsen van ons lichaam waar zij direct mee in verbinding staan: stuit, seksuele organen, navel, hart, keel, voorhoofd en kruin.

14. De mensheid leeft tot nu toe bijna uitsluitend op basis van de eerste drie chakra’s, die respectievelijk staan voor: overleven, voortplanten en het manifesteren van persoonlijke wilskracht.

15. Momenteel begint de mensheid een fase-overgang te ervaren die te maken heeft met de opening van de vierde chakra, waarin de individuele ziel kan worden ervaren als essentie van het geest-lichaam systeem.

16. Ware levensvrijheid en vervulling is alleen beschikbaar vanaf de vierde chakra en hoger. De vierde chakra wordt automatisch verlevendigd, zodra we bewust worden van ons bewustzijn als zodanig. Vrijheid, vrede en geluk zijn de inherente eigenschappen van Bewustzijn.

17. Een totaal-inzicht in de creatieve aard van bewustzijn én het mechanisme van de schepping, hangt samen met het levendige, harmonische en onderling gecoördineerde functioneren van alle zeven chakra’s.

18. Verlichting, verlossing, bevrijding, zelfrealisatie, geestelijke volwassenheid, of hoe men het ook maar noemen wil, is niets anders dan het natuurlijke en ontspannen functioneren van het menselijke lichaam-geest-ziel systeem. Het is de toestand van geestelijke volwassenheid. Dit vormt het wezenlijke en universele doel van het leven. Te groeien naar Geestelijk Volwassenheid (vroeger “Verlichting” genoemd) is het geboorterecht van iedere mens.

19. Het spontane denken, spreken en handelen in overeenstemming met dit kosmische paradigma, brengt geluk, gezondheid, voorspoed en vervulling teweeg, culminerend in geestelijke volwassenheid en zelfverwerkelijking.

20. Op deze basis zijn persoonlijke relaties werkelijk vervullend. Alleen op basis van deze persoonlijke vrede en vervulling, wordt het ontstaan van wereldvrede een praktische mogelijkheid.

 

De Ziel en ons ware Zelf

De Ziel is, zoals Socrates ook al zei, de eerste uitdrukking van bewustzijn.

De kern en essentie van onze Ziel is bewustzijn als zodanig.

Bewustzijn is ons ware Zelf.

En wanneer we niet bewust zijn van ons bewustzijn,

zijn we ons niet bewust van ons ware zelf.

Dan zijn we ons dus niet bewust van onze essentie.

Bewustzijn is de essentie van al ons denken, voelen, spreken en handelen.

Al wat we denken, voelen, zeggen en doen is een uitdrukking van ons bewustzijn.

Wanneer ons bewustzijn niet optimaal is,

is ons denken, voelen, spreken en handelen ook niet optimaal.

Daarom is het succes en de vervulling die we ervaren ook niet optimaal.

In het leven gaat het er dus om, ons bewustzijn te ontwikkelen!

Bewustzijn als zodanig is volkomen abstract!

Maar het is de bron van al het concrete!

 Het wordt langzamerhand tijd dat we als mensheid gaan beseffen,

dat bewustzijn de essentie is van alles en iedereen.

Bewustzijn is de kosmische creatieve intelligentie

die zich uitdrukt in alle levensvormen!

Bewustzijn is het Nulpuntveld van de natuurkundigen.

Het is het Absolute van de filosofen.

Het is het Zijn van de existentialisten.

Het is het veld van alle mogelijkheden van de optimisten.

Het is de God van de christenen,

de Allah van de mohammedanen,

de Shiva van de hindoes,

de Boeddhanatuur van de boeddhisten,

de Tao van de taoïsten,

de Ain Sof van de kabbalisten,

de Wakan Tanka van de indianen,

de Eenheid van de Aborigines,

Het Brahman van de vedantijnen,

Bewustzijn is de essentie en uiteindelijke substantie van alles en iedereen.

Bewustzijn is wat we zijn.

Bewustzijn is alles.

Alles is bewustzijn.

 Zodra we weten wat bewustzijn is,

kennen we de essentie van alles en iedereen,

En wordt de bedoeling van het leven duidelijk.

De aard van bewustzijn is zuiver geluk.

De bedoeling van het leven is de uitbreiding van bewustzijn,

want dat betekent de uitbreiding van geluk.

Zo eenvoudig is dat.

 

 

 

Tien Strategieën voor de Ontwikkeling van Geestelijke Volwassenheid

Ons lichaam wordt volwassen wanneer het zo’n twintig jaar van de juiste voeding wordt voorzien. Voor onze geest geldt eigenlijk hetzelfde, maar helaas is het zo, dat de meeste mensen niet de geestelijke voeding krijgen die ze eigenlijk nodig hebben. Door de eeuwen heen ontbrak het de mensheid aan liefde en wijsheid. Adequate kennis over de aard, reikwijdte en doel van het leven was door de eeuwen heen zo goed als niet beschikbaar! Geen wonder dat onze diepste talenten en intuïties niet of nauwelijks werden gestimuleerd. Vandaar dat de mensheid tot op heden nog steeds niet geestelijk volwassen is geworden. De wereld wordt geteisterd door hebzucht, uitbuiting, bedrog, manipulatie en geweld. Dit zijn symptomen van een gebrek aan geestelijke volwassenheid. Maar we hoeven de hoop niet op te geven: met de juiste kennis én praktische technieken, kunnen we onszelf en anderen helpen geestelijk volwassen te worden. Vroeger noemde men de toestand van geestelijke volwassenheid “verlichting”. Dit heeft er onder andere mee te maken dat de geestelijk volgroeide toestand van de mens zo zelden voorkwam. Wanneer dan in het land der blinden een eenoog zich meldde, dan viel dat enorm op. Naast de bewondering die hij of zij oogstte, oogstte de geestelijk volwassene voornamelijk jaloezie en agressie. Maar het lijkt erop dat de tijden zich hebben veranderd: adequate kennis is inmiddels hier en daar verkrijgbaar, en men reageert niet meer zo destructief op iemand die meer geestelijk volwassen is als de meesten.

Hieronder vind je een aantal strategieën die we dagelijks kunnen toepassen om de toestand van verlichting – geestelijke volwassenheid – te bevorderen, respectievelijk te laten ontstaan.

 1. Stilte oefeningen.
  Traditioneel worden deze meditatie genoemd. Het is belangrijk hierbij te beseffen dat meditatie geen contemplatie, noch concentratie inhoudt. Mediteren wil zeggen loslaten. Ware meditatie is een ontspanningsoefening. Meditatie behoort een moeiteloos en natuurlijk proces van toenemende ontspanning ze zijn. Door ons mentaal te ontspannen, ontspannen ook lichaam en ziel zich! Als zodanig is meditatie het meest holistische medicijn voor een gespannen mens(heid).
 2. Bodyfeeling.
  Datgene waar we onze aandacht op richten groeit en ontwikkelt zich het leven. Bepaalde lichaamsdelen en systemen in onze fysiologie vragen, als het ware, soms om aandacht.
  Soms voelen we een soort spanning, soms een soort druk of pijn in bepaalde delen van het lichaam. Wanneer we dan onze liefdevolle aandacht schenken aan die pijnlijke of gespannen lichaamsdelen, dan bevorderen we het helingsproces dat zich op die plaats aan het voltrekken is. Ook wanneer we geestelijk overschaduwd worden door emoties, betekent dit automatisch dat bepaalde lichaamsdelen in een verkrampte toestand zijn. Door dan onze aandacht op de lichamelijke druk, spanning of pijn te richten, helpen we het lichaam met het oplossen van een oude stress. Zo verminderen we ook de mate waarin we geestelijke overschaduwd worden door emoties.
 3. Inzicht in de zeven lichamen.
  Weet dat we zeven lichamen hebben:
  1. Fysiek lichaam, 2. Vitaliteit lichaam, 3. Emotioneel lichaam, 4. Mentaal lichaam, 5. Wijsheid lichaam, 6. Ego lichaam, 7. Gelukzaligheid lichaam. Geef elk lichaam de dagelijkse voeding die het nodig heeft om normaal, natuurlijk, gezond en ontspannen te kunnen functioneren. Weet diep van binnen: Ik ben het Zelf, en ik heb zeven lichamen. Door inzicht in jezelf en je zeven lichamen, kun je eventuele blokkades op de verschillende niveaus waarnemen en daardoor kun je acties ondernemen om ongezonde condities te helen.
 4. Zelfwaarneming.
  Breng jezelf de gewoonte bij, al je gedachten, gevoelens, emoties, woorden en daden te observeren en te evalueren. Deze zelfbewuste waarneming van je eigen functioneren is de basis van alle vormen van spiritualiteit; van alle processen van geestelijk volwassen worden. Wees je ook bewust van je eigen bewustzijn. Door deze zelfstudie kun je jezelf in alle opzichten helen en verbeteren. Je bent altijd al de getuige geweest van al je gedachten, woorden en daden; word je gewoon meer bewust van dit feit. In het getuige zijn van jezelf ligt de kern van geestelijke volwassenheid. Het getuige zijn van jezelf is de kern van ware menswording.
 5. Wees je bewust van het onderscheid tussen kinderlijke ervaringspatronen en geestelijk volwassen ervaringspatronen.
  Voorbeelden van kinderlijke emotionele ervaringspatronen
  : afhankelijkheid, angstigheid, zich niet goed genoeg voelen, verlatingsangst, minderwaardigheidsgevoelens, compenserende meerderwaardigheidsgevoelens, onzekerheid, verdriet, frustratie, boosheid, gebrek aan zelfvertrouwen, schuldgevoelens, gebrek aan concentratie, onvermogen om gedachten en gevoelens helder uit te drukken, zich snel buitengesloten voelen, zich anders voordoen als men is (teneinde geliefd te worden), dichtklappen, vluchtgedrag, zich verplicht voelen om aan verwachtingen van anderen te voldoen, emotioneel gedrag in het algemeen.Voorbeelden van geestelijk volwassen ervaringspatronen: Authenticiteit, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, zelfwaardering, zelfkennis, zelfliefde, stabiliteit, ware levensvrijheid genietend, innerlijke zekerheid en geborgenheid genietend, oprechtheid, eerlijkheid, afwezigheid van depressie en agressie, zich zelf zijn in alle omstandigheden, open en transparante communicatie, inzicht in eigen psychologie, weten wat men wil en wat men nodig heeft, zich gelijkwaardig weten aan alle medemensen, inzicht in de essentiële eenheid van alle religies, afwezigheid van onrealistische godsvoorstellingen, mededogen met alle schepselen, innerlijke vrede en vervulling ervarend in alle omstandigheden, het denken, spreken en handelen geschiedt op basis van gevoel en verstand, niet langer op basis van emoties, partnerschap wordt genoten op het niveau van de ziel.
 6. Realiseer je, dat emoties een uitdrukking van onwetendheid zijn.
  Verlichte mensen – of liever gezegd: geestelijk volwassen mensen – vallen niet meer terug in bewustzijnstoestanden die door emoties beheerst worden. Emoties kunnen slechts variaties zijn van de volgende drie basis-emoties: angst, verdriet en boosheid. Mooier gezegd: fobieën, depressie en agressie. Door in te zien dat deze drie aandoeningen overblijfselen zijn uit de kindertijd, uit de tijd van je persoonlijke onwetendheid, kun je leren emoties steeds beter te managen. Geestelijk volwassen mensen zijn nooit meer bang, nooit meer depressief en nooit meer agressief. Leer emoties te voelen, zonder je erdoor te laten meeslepen. Wees de getuige, de objectieve waarnemer van je eigen emoties, en van de emoties van anderen.
 7. Verzink dagelijks in gebed.
  Zo daal van hoofd-bewustzijn naar hart-bewustzijn. In je hart kun je je goddelijke Zelf ervaren. In je hart kun je het uiteindelijke goede, het ware en het schone in jezelf waarnemen. Nadat je het in jezelf hebt leren waarnemen, kun je het overal waarnemen. Communiceer eenvoudig en direct met je kosmische zelf in je hart. Bidden is niets anders dan in dialoog treden met je ware, kosmische zelf! Jouw ware zelf is het zelf van alle wezens. Het is het zelf van het universum. Het kosmische zelf is datgene wat men in kerken God noemt, in moskeeën Allah, in tempels Shiva, etc. Zeg bijvoorbeeld tegen jezelf: Mijn God, men zegt dat ik direct met u kan communiceren, en dat u mijn eigen essentie, mijn bewustzijn, mijn ware zelf bent! O God, laat mij deze waarheid ervaren!
 8. Leer het onderscheid te zien tussen je ego en je zelf.
  Het ego is het brandpunt van je persoonlijkheid. Jouw zelf is je ware identiteit, je bewustzijn als zodanig, de bron van al je gedachten en gevoelens. Het zelf is je essentie. Het ego is het instrument waarmee je je zelf kunt uitdrukken en manifesteren in de drie dimensionale wereld. Het ego is het ik-besef, dat ontleend wordt aan het ik-besef van bewustzijn als zodanig. Alleen bewustzijn kent zichzelf. Het ego, ofwel het ‘ik ben de doener besef’ is de uitdrukking van het transcendentale IK-besef, in je lichaam-geest-ziel systeem. Door het ego te zuiveren van aandoeningen die uit de kindertijd stammen, begint het in volmaakte harmonie met het zelf te functioneren.
 9. Neem de houding van een Boeddha aan.
  Boeddha zei: Wanneer een wijs mens lijdt, dan vraagt hij zich af: ‚Wat heb ik tot dusver gedaan om mezelf van het lijden te bevrijden?’ en ook: ‚Wat kan ik nog meer doen om het lijden voor goed te overwinnen?’ Wanneer echter een dwaas mens lijdt, dan vraagt hij zich af: ‚Wie heeft mij dit aangedaan?’ Zo’n mens geeft zijn kracht weg aan anderen, en blijft zodoende onvolwassen. Hij blijft het slachtoffer van zijn eigen emoties!
 10. Blijf in zoveel mogelijk opzichten verbonden met de natuur.
  In de natuur heerst evenwicht. In de natuur heerst wijsheid, schoonheid en goedheid. Blijf zoveel mogelijk verbonden met alles wat natuurlijk is in al je denken, spreken en handelen. Natuurlijk denken betekent moeiteloos denken. Natuurlijk spreken betekent moeiteloos spreken. Natuurlijk handelen betekent moeiteloos handelen. De natuur bewerkstelligt alles op een moeiteloze wijze. Dagelijks bewegen in de natuur houdt je geestelijk, lichamelijk en zielsmatig in evenwicht. De natuur is de directe uitdrukking van de kosmische creatieve intelligentie: jouw eigen essentie. De natuur verschaft je een kosmische spiegel van je eigen essentie: geniet ervan, ze helpt je, jezelf in jezelf te centreren!

© Drs Frans Langenkamp Ph.D., Maart 2010, Lelystad. Meer info: www.selfrealisation.net

De Genezing van het Ego

Wat is het ego eigenlijk? Wat is zijn functie? Dienen we het ego te laten afsterven of moeten we het actief proberen het te doden of het proberen te negeren, zoals we vaak lezen in ‘spirituele’ boeken? Zelfs Osho beweert dit af en toe. Eckhart Tolle beweert het vaak. De ‘Cursus in Wonderen’ wil ons doen geloven dat het ego de oorzaak is van alle ellende op de wereld! Maar het is tijd dat we gaan beseffen dat het ego een God-gegeven orgaan is waarmee we ons Zelf kunnen uitdrukken in de wereld. Zonder ego kunnen we niet leven! Wat al deze teksten eigenlijk bedoelen, is dat we ons ego dienen te helen van aandoeningen en ziekten. We hoeven het kind echter niet met het badwater weg te gooien! Een gezond ego is een vreugde en bezieling voor de hele mensheid. Een gezond ego is de basis van een gelukkig en vervullend leven! Dit is de adequate en praktische filosofie van het derde millennium! De oude filosofie is een overblijfsel van middeleeuwse christelijke dogmatiek, en heeft niets anders opgeleverd als hypocrisie, neurose en psychose. De tijd is rijp dat we deze filosofie voorgoed ontzenuwen, zodat we zonder complexen ons gezonde ego kunnen laten stralen!

Maar willen we het ego helen, dan moeten we eerst een juiste diagnose maken van zijn ziekten. Vanuit het gezichtspunt van het Zelf, nemen we de werkelijkheid waar zoals die is. Zelfs de subtiele psychologische structuren, mechanismen en processen die in het ego plaatsvinden, zijn waar te nemen vanuit de positie van een ontspannen Zelf.

Om je te attenderen op mogelijke onbalansen en ziekten die zich in het ego-lichaam kunnen nestelen, geef ik hieronder een lijst, waarin ik een aantal ziekten van het ego in willekeurige volgorde opsom. Je kunt deze afwijkingen van het natuurlijke, ontspannen en gelukkige functioneren van het ego zowel bij jezelf als bij anderen waarnemen. Door de heldere en neutrale waarneming van deze afwijkingen is het begin van de genezing al ingezet. Door je bewust te zijn van de afwijkingen, gekoppeld aan de intentie om het euvel uit je systeem te verwijderen, breng je het proces van genezing op gang.

1. Minderwaardigheids-complex.
2. Meerderwaardigheids-complex.
3. Overmatige trots.
4. Narcisme.
5. Gehechtheid aan het zelfbeeld.
6. Starheid
7. Misplaatste defensiviteit.
8. Schijnheiligheid.
9. Neurose.
10. Psychose.
11. Schizofrenie.
12. Paranoia, achtervolgingswaan.
13. Borderline complex.
14. Fobieën, angstcomplexen.
15. Depressiviteit.
16. Agressiviteit.
17. Manische depressiviteit.
18. Passieve agressiviteit.
19. Onoprechtheid
20. Rusteloosheid.
21. Verdringingen.
22. Projecties van verdrongen inhouden.
23. Zorgen maken.
24. Rationalisatie van gevoelens.
25. Egocentriciteit.
26. Traagheid.
27. Hebzucht.
28. Zich zelf wat wijs maken.
29. Zelf-ontkenning, vluchtgedrag
30. Zelf-sabotage.
31. Nalopen van anderen.
32. Behaagzucht.
33. Overcultivering van het lichaam.
34. Elke vorm van gehechtheid.

© Drs. Frans Langenkamp Ph.D. Website: www.selfrealisation.net Email: franslangenkamp@freeler.nl

 

_