Category Archives: Uncategorized

Misverstand 4 – God een soort energie

Misverstand 4 van 22:
Misverstand Over God:

God is een Soort Energie, een Licht of zo

In Nieuwe Tijdskringen wordt vaak over God gesproken als
een soort energie, een Licht of iets van dien aard. Daar energie of licht een relatief fenomeen is, is het niet de aangewezen kandidaat om de uiteindelijke essentie of bron van de werkelijkheid te zijn! De uiteindelijke werkelijkheid en iets dat de bron van de hele schepping is, moet per definitie een absoluut karakter hebben. Zo komen we automatisch bij het Zijn terecht. Enkel het Zijn is absoluut, onveranderlijk en eeuwig.
Laten we het Zijn eens nader onder de loep nemen:

Het Zijn moet onbeschrijflijk intelligent zijn, daar alle zijnsvormen een wonderbaarlijke ordelijke en intelligente structuur vertonen! Dat geldt voor alle niveaus van de schepping; atomen, mineralen, kristallen, eencelligen, planten, dieren, mensen, planeten, zonnestelsels, sterrenstelsels en het onbegrensde universum als geheel.

Het Zijn moet ook onbeschrijflijk creatief zijn, daar het het hele universum uit zichzelf heeft voortgebracht. Goed bekeken is het hele universum een ontzagwekkend vertoon van creativiteit en van intelligentie! Het Zijn kenmerkt zich dus door een ontzagwekkende mate van Intelligentie en een bewonderenswaardige mate van creativiteit. Creatieve intelligentie is per definitie de eigenschap van bewustzijn. Bewustzijn is van nature creatief en intelligent. Het Bewuste Zijn interageert met zichzelf en creëert  zo het eeuwig veranderende universum.

GodWat men in de kerken “God” noemt, in de moskeeën “Allah”, in de tempels “Shiva”, in de pagoden “Tao”, in de tipi’s der indianen “Wakan Tanka”, etc., is dus in wezen niets anders dan bewust Zijn; het alomtegenwoordige bewuste Zijn! De uiteindelijke opvatting over God en het Goddelijke hoort daarom te zijn: God is bewustzijn. Bewustzijn is God. God is alomtegenwoordig, alwetend  en almachtig Bewustzijn, de essentie van al wat bestaat.
Dit inzicht maakt duidelijk dat God niet (alleen) buiten ons bestaat! God is onze essentie! God is het bewustzijn van alles en iedereen! God is dus niet een oude man die over ons oordeelt; God is niet een vrouw met acht armen die op een tijger rijdt; God is het ware zelf van alle wezens! Alle wezens zijn in wezen één met God, één met het alomtegenwoordige Bewustzijn. Dit is het (ware en waardevolle) Godsbeeld van het derde millennium, dat de gemeenschappelijke essentie van alle mensen en van alle religies aan het licht brengt.

Nadere uitleg voor diegenen die meer over God willen weten:

Dank zij het hier geïntroduceerde bewustzijnsparadigma leren we heel spontaan de gemeenschappelijke essentie van alle godsbeelden kennen! Gezien vanuit het standpunt van de universele essentie van de schepping –zuiver bewustzijn – zijn we in staat door de vele namen, beelden en voorstellingen die de mensen van God gemaakt hebben heen te kijken. We worden ons bewust van  het gemeenschappelijke element van alle godsvoorstellingen. De essentie van alle godsvoorstellingen is het Zijn, het kosmische bewuste Zijn met zijn inherente creatieve intelligentie!
In religieus jargon heet het dat God de schepper is van hemel en aarde.
In het licht van het bewustzijnsparadigma kunnen we deze beeldspraak gemakkelijk begrijpen: Daar bewustzijn de essentie is van alle energieën, is het de bron van alle energetische werelden (Hemel). En daar bewustzijn in tweede instantie ook de essentie van alle materie is, is het ook de bron van alle materiële werelden (Aarde).

 • God is dus geen energie: Hij/Zij/Het is de Bron van alle energieën!
 • God is dus geen materie: Hij/Zij/Het is de Bron van alle soorten materie.
 • God heeft geen vorm, Hij/Zij/Het is de Oorsprong van alle vormen.
 • God is geen vibratie, Hij/Zij/Het is de Oorsprong van alle vibraties.
 • God is geen Licht, Hij/Zij/Het is de Oorsprong van alle soorten licht!

Bewustzijn is de Onbewogen Beweger, zoals Aristoteles het formuleerde. Het is de Oorzaakloze Oorzaak, zoals Helena Bla­vatski vaak zei. Wanneer we ons toch een soort beeld, een soort voorstelling van God willen maken, dan kunnen we het best denken aan iets dat onbegrensd, (schijnbaar) eeuwig en onveranderlijk is: bij voorbeeld een oceaan. God kan het best voorgesteld worden als een alomtegenwoordige, eeuwige en alwetende oceaan van bewustzijn. Al wat bestaat is dan te vergelijken met een tijdelijke golf op de eeuwige oceaan van bewustzijn. Alles komt voort uit de oceaan van bewustzijn, en alles wordt uiteindelijk weer opgenomen door de oceaan van bewustzijn. En vergeet hierbijn alsjeblieft nooit dat bewustzijn van nature gelukzalig is! Het is “Sat Chit Ananda” – “Absoluut Gelukzaligheids Bewustzijn”, zoals de Upanishaden telkens weer benadrukken. God is als een oneindige oceaan van gelukzaligheid, waaruit we allen zijn ontstaan, en waarmee we vroeger of later weer één zullen worden.
Een belangrijk aspect van deze universele zienswijze is dat het de gemeenschappelijke essentie van alle religies aan het licht brengt. Iets dat de mensheid hard nodig heeft!
Het tweede grote voordeel van deze (ware) zienswijze is dat zij het Godsbesef zelf-verwijzend maakt. God hoort niet (verkeerd) begrepen te worden als iets dat zich buiten ons zelf, buiten ons lichaam, buiten onze geest, buiten onze ziel bevindt!!! Het is de ware aard en levende essentie van ons ware Zelf! God is de ware aard en levende essentie van onze Ziel! God is de ware aard en levende essentie van onze denkende en voelende geest! God is de ware aard en levende essentie van ons lichaam! Al wat we zijn is bewustzijn in verschillende aggregatie toestanden. Ons ware zelf is bewustzijn in zijn zuivere vorm. Onze geest is God in beweging! Ons lichaam is God die een menselijke vorm heeft aangenomen! No kidding.
Dit alomvattende inzicht heeft het vermogen om eens en voor goed een eind te maken aan de vele misverstanden over God die sinds duizenden jaren de mensheid plagen.

Nog een paar antwoorden op belangrijke vragen over God:

Is God – het Alomtegenwoordige Bewustzijn – persoonlijk of onpersoonlijk? Antwoord: Beide tegelijkertijd! Precies zoals wij zelf tegelijkertijd persoonlijk en onpersoonlijk zijn. Ons lichaam-geest-ziel systeem is persoonlijk. Ons ware zelf is universeel en onpersoonlijk. Denk maar eenvoudig aan analogie van de golf op de oceaan. Het is goed om deze altijd paraat te hebben!
Is God – het Alomtegenwoordige Bewustzijn – mannelijk of vrouwelijk? Antwoord: Beide tegelijkertijd! Het Zijn heeft alle eigenschappen van de gemanifesteerde schepping latent in zich. Het bewuste Zijn is de bron van alle mannelijkheid en evenzeer de bron van alle vrouwelijkheid. Het Bewuste zijn is de vereniging van Yin en Yang. Het is tegelijkertijd “vader” en “moeder” van al wat bestaat.
Hoort God – het alomtegenwoordige Bewustzijn – ons gebed? Kunnen we met God communiceren? Antwoord: Jazeker!
God is immers ons meest intieme, meest innerlijke Zelf! Bidden horen we te begrijpen als een gesprek voeren met ons hoogste Zelf! Natuurlijk hoort ons ware Zelf wat we zeggen, en denken en voelen! Het universele bewustzijn, dat we in wezen zijn, hoort, ziet en weet alles wat alle levende wezens denken, zeggen en doen! In de vedische wetenschappen wordt God de Saakshi genoemd: de alomtegenwoordige getuige van al wat is, was en zijn zal.
Alle levende wezens hebben in God – het alomtegenwoordige Bewustzijn – hun gemeenschappelijke kern, hun gemeenschappelijke essentie, hun gemeenschappelijke Zelf! In God – als God – zijn we allen één. Daarom verklaren de Upanishaden: “Brahmavid Brahmaiva bhavati” – “De kenner van God wordt God”. Wanneer we ons bewust-zijn en onze waar-neming voldoende ontwikkelen, leren we God en Zijn/Haar goddelijke vrijheid, gelukzaligheid en liefde overal waar te nemen, waar we ook gaan of staan.
Geacht medemens! Ik raad je aan om je leven lang te contempleren over deze universele, eeuwige en allesomvattende waarheden. Op die manier lossen we het vervelende “Gods-probleem” op aarde eens en voor goed op. Zodra genoeg mensen de waarheid en de waarde van het Bewustzijnsparadigma zullen inzien, zullen oorlogen in de naam van “God”, evenals veel andere narigheden, automatisch ophouden te bestaan.
Zo eenvoudig is dat.

Enkele interviews

Misverstand 3 – Universum niet echt

Misverstand 3 van 22:
Misverstand over het Universum:

Het Universum Bestaat niet Echt,

Het is een Illusie.
Mensen die deze zienswijze aanhangen beroepen zich direct of indirect op de Vedanta filosofie, die stelt dat het universum Maya is. Maar daarbij heeft men het begrip Maya verkeerd geïnterpreteerd en verkeerd vertaald: Maya betekent niet illusie; het betekent ‘dat wat niet eeuwig is’.andromeda

De term Maya verwijst naar de vergankelijkheid van het relatieve bestaan.
De zieners van de upanishadische wijsheden (vedanta) hebben deze term gebruikt om de mensen ervan bewust te maken dat de relatieve werkelijkheid niet de uiteindelijke werkelijkheid is! Ze stelden vast dat de hele manifeste schepping een tijdelijke, veranderlijke en vluchtige manifestatie is van het eeuwige, onveranderlijke en alomtegenwoordige Zijn. Ze benadrukten dat het Zijn als zodanig Sat is: Absoluut. En van de manifeste schepping benadrukten zij dat zij Asat is: niet Absoluut. Al wat bestaat is een Zijns-vorm: een tijdelijke manifestatie van het eeuwige Zijn. Vertalers van de Upanishaden maken sinds eeuwen de fout, dat ze Sat vertalen als “werkelijk” (Engels: real) en Asat als “onwerkelijk” (Engels: unreal)! Zo plaatsten zij het gerucht in de wereld dat de werkelijkheid onwerkelijk is!! Te beweren dat de schepping onwerkelijk is, is echter nooit de bedoeling geweest van de Indiase zieners, en ook niet van Gautama de Boeddha! Toch heeft deze vertaal- en interpretatiefout op vele plaatsen wortel geschoten en grote verwarring gezaaid. Vele “gurus” in India en in de westerse wereld houden ervan de mensen te doen geloven dat de wereld niet echt bestaat, dat ze een illusie zou zijn…  Zo nam het begrip Maya de betekenis aan van Illusie. Daarmee suggereert men dat de werkelijkheid wel lijkt te bestaan, maar dat zij in werkelijkheid niet bestaat… Maar dat is een visie die wijze Indiërs, inclusief Boeddha, strikt van de hand wijzen! Inderdaad, niemand bij goed verstand kan volhouden dat de zichtbare, hoorbare, voelbare en tastbare werkelijkheid niet bestaat. We kunnen alleen zeggen dat zij vergankelijk, niet eeuwig is.

De verwarring werd verder in de hand gewerkt, doordat de aloude zieners de schepping graag vergeleken met een droom. Gezien vanuit de waaktoestand kunnen we inderdaad zeggen dat een droom een niet werkelijk bestaande wereld ten tonele voert. De droom suggereert het bestaan van een wereld, die in de werkelijkheid van de waaktoestand niet echt bestaat. Daar de wijzen van het verre Oosten de wereld dikwijls vergeleken met een droom, trokken velen de conclusie dat ze bedoelden te zeggen dat de werkelijkheid net als de droom een illusie zou zijn…  Dat was echter niet wat de wijzen bedoelden! Ze bedoelden alleen aan te geven dat de manifeste werkelijkheid niet eeuwig is, en dat ze vergankelijk en vluchtig is, net als een droom. Ze vonden het belangrijk om te zeggen: de werkelijkheid ziet er solide en stabiel uit, maar vergis je niet: alles is vergankelijk! Baseer je leven niet op de zintuiglijk waarneembare wereld, daar alles vergankelijk is! Baseer je leven op innerlijke, onvergankelijke, universele en eeuwige waarden! Al is de materiële schepping veel stabieler en blijvender dan een droom, het is en blijft verraderlijk spul, waarschuwen de wijzen ons. Hun unanieme boodschap luidt: Hecht je niet teveel aan materiële, uiterlijke dingen. Het geluk dat je daarin kunt vinden is niet blijvend! Dus hoewel het universum veel stabieler is dan een droom, in principe is zij even vluchtig, zeiden de wijzen! Nu is het er, enige tijd later is het er niet. Dat geldt ook voor ons eigen lichaam: nu is het er, enige tijd later is het er niet! Net als Boeddha benadrukten de upanishadische (vedanta) zieners, dat alles wat ooit ontstaan is, vroeger of later weer zal vergaan. Daarom vormt de materiële schepping – alles wat tastbaar en zichtbaar is – geen stabiele basis voor ons leven! (Overigens, ook de ziener uit het midden oosten, Jezus van Nazareth, benadrukte dit feit).
Nog een belangrijke overweging: hoewel een droom, bezien vanuit de waaktoestand, betitelt kan worden als een illusie, bestaat de droom als zodanig echt! Zolang de droom zich voordoet in ons bewustzijn, is zij werkelijk daar!!! Ze is weliswaar geen grofstoffelijke werkelijkheid, maar niettemin een fijnstoffelijke werkelijkheid! Dus zelfs van een droom kan niet gezegd worden dat ze niet bestaat, of dat ze niet werkelijk is!! Als droom is zij werkelijkheid! Van een droom kan men alleen maar zeggen: ze is niet blijvend, ze is vluchtig, ze is niet absoluut. Precies hetzelfde kan men met recht beweren van de materiële schepping. Dit is de hele betekenis van de Maya filosofie.

Vedanta zegt: Maya is Brahman, (Brahman is een Sanskriet woord dat bewustzijn betekent) hetgeen wil zeggen dat de wereld der verschijnselen in wezen niets anders is dan bewustzijn. Boeddha drukte hetzelfde uit in de termen: Samsara is Nirwana. Met deze gevleugelde woorden willen de wijzen ons doen inzien dat de hele veelvuldige wereld der verschijnselen samengesteld is uit één uiteindelijke en absolute “substantie”: bewustzijn.
Bewustzijn doet zich voor in drie aggregatie toestanden:

 1. Bewustzijn in zijn zuivere vorm is het absolute gelukzaligheids bewustzijn, dat in de vedische wetenschappen Sat Chit Ananda, genoemd wordt; de essentie van al wat is, was en zijn zal. Deze essentie van het bestaan noem ik graag “het ABC des Levens” – afgeleid van “Absolute Bliss Consciousness”.
 2. Bewustzijn in beweging – in vibratie – is energie
 3. Bewustzijn dat een vorm heeft aangenomen is materie.

Alle drie niveaus zijn werkelijk omdat hun uiteindelijke substantie – bewustzijn – werkelijk is! Dus de uiteindelijke opvatting over het Universum hoort te zijn: het Universum bestaat echt, daar het een manifestatie van absoluut, echt bestaand Bewustzijn is! Je kunt de schepping vergelijken met een golf op de oceaan. De tijdelijke golf bestaat echt, omdat het een uitdrukking is van een werkelijk bestaande oceaan! Het Tijdruimte continuüm bestaat echt, daar het een manifestatie is van het eeuwige en alomtegenwoordige Zijn.
Zo eenvoudig is dat.

Enkele interviews

Misverstand 2 – Tijd is een illusie

Misverstand 2 van 22:

Misverstand Over Tijd:
Tijd bestaat niet; Tijd is een Illusie.

Een uiterst verwarrende en onbruikbare zienswijze! Tijd wordt ervaren en kan gemeten worden door het tellen van bewegingen die in de ruimte plaatsvinden. Als we stellen dat tijd niet bestaat, dan kunnen ook ruimte en beweging niet bestaan! Een moeilijk te handhaven standpunt!

Men bedoelt natuurlijk het volgende: Er bestaat een niveau van de werkelijkheid, dat voorbij tijd en ruimte existeert.

Aan de basis van de altijd veranderende schepping ligt het absolute Zijn. Dit is het tijdloze veld van bewust Zijn. De moderne natuurkunde noemt dit het Nulpuntveld. Bewustzijn is de tijdloze, eeuwige bron en oorzaak van tijd en ruimte: de oorsprong van het tijdruimte continuüm. Het bewuste Zijn manifesteert zich in het proces van Worden! Het worden vindt plaats in tijd en ruimte, in het relatieve, manifeste universum. Op het niveau van het Zijn als zodanig, het bewuste Zijn, is er geen sprake van tijd.

Het Zijn als zodanig is eeuwig en tijdloos, maar zodra het Zijn zich manifesteert, drukt het zich uit in Tijd en Ruimte! Zodra er IETS bestaat, bestaat er beweging. Zodra iets beweegt, beweegt het zich in Tijd en Ruimte.

Tijdloosheid bestaat dus alleen op het niveau van bewustzijn als zodanig, op het absolute niveau van de werkelijkheid. Op het niveau van de manifestaties van bewustzijn – het fenomenale universum – bestaat zij wel degelijk, en we doen er goed aan dit te erkennen en er rekening mee te houden! We kunnen dus nooit zeggen dat tijd een illusie is! Tijd en ruimte bestaan echt! Ze zijn even echt als de substantie waaruit ze gemaakt zijn, het absolute en universele Zijn.

Hartegroet,
Frans

P.S.: Voor de liefhebber nog wat filosofische achtergrondinformatie: Het is belangrijk om ons goed te beseffen, dat hoewel het Zijn volkomen abstract is, het werkelijk bestaat! Het “Zijn” is niet slechts een mooi concept van wereldvreemde filosofen! Het concept “Zijn” verwijst naar een abstract, maar echt bestaand niveau van de werkelijkheid, dat de essentie van de concrete werkelijkheid is! Beide bestaan dus echt! Het abstracte en het concrete. Daarbij geldt een universele en eeuwige wet: Het concrete is het product van het abstracte. Alles ontstaat uit het Niets, zoals Boeddha destijds beweerde, en zoals vandaag de dag door de moderne natuurwetenschap bevestigd wordt.

Enkele interviews

Misverstand 1 – Alles is energie

Geen Wonder dat Spiritualiteit zo’n slechte naam heeft!

en hoe er toch hoop bestaat dat spiritualiteit in ere hersteld wordt, door…
de Oplossing van 22 Algemeen Heersende Misverstanden

1 van 22: Misverstand Over de Uiteindelijke Werkelijkheid: Alles is Energie.

energie

Uit de moderne natuurkunde weten we dat materie in wezen niets anders is dan samengebalde energie. Deze ontdekking bracht de New Agers er toe te beweren dat alles in wezen energie is! Klinkt logisch nietwaar? Maar is energie wel de uiteindelijke substantie van de werkelijkheid? Nee, dat is zij niet! Ook energie komt ergens vandaan! Ook energie heeft een bron. Alle soorten energie worden door de kwantum natuurkunde beschreven als fluctuaties van een onderliggend veld. Wat is het onderliggende veld dat de bron is van energie en daardoor ook van materie? Moderne natuurkunde spreekt van het Nulpuntveld, als het alomtegenwoordige, abstracte, vormloze gebied dat de bron van alle energie en materie is. Van dit veld wordt gezegd dat het zelf-interactief is. Volgens de Vedanta zienswijze is dat het Zijn als zodanig, dat interactief is met zichzelf. Het wordt het enkelvoudige bewuste Zijn genoemd, ofwel Bewustzijn. Ook Max Planck zag in dat energie en materie secundair zijn, en dat bewustzijn primair is!

Bewustzijn is dus de uiteindelijke werkelijkheid, niet energie.

Bewustzijn kan gezien worden als potentiële energie en potentiële materie. Wanneer Bewustzijn in beweging komt, ontstaat er energie. Wanneer energie zich samenbalt ontstaat materie. Dus de opvatting over de uiteindelijke waarheid moet luiden: Alles is in wezen Bewustzijn. Bewustzijn is de essentie van al wat bestaat! Energie is bewustzijn in beweging. Materie is bewustzijn dat een bepaalde vorm heeft aangenomen. Ook de mens bestaat uit deze drie componenten: ziel, geest en lichaam:  Bewustzijn als zodanig is onze essentie, de kern van onze Ziel, ons ware zelf. Bewustzijn in beweging is onze geest. Bewustzijn dat een vaste vorm heeft aangenomen is ons lichaam.

Achtergrond uitleg: Waarom deze serie van 22 correcties van populaire misverstanden???

Dit bericht is het eerste van 22, waarin we 22 algemeen heersende misverstanden onder de loep gaan nemen, en ze gaan corrigeren! Met de komende 22 adequate inzichten in de werkelijkheid ben je gewapend tegen vrijwel alle misverstanden die in het religieuze en spirituele circuit in omloop zijn! Ongeveer een maal in de week of twee weken, krijg je van mij een aflevering toegezonden. Vertegenwoordigt de New Age beweging een verbetering ten opzichte van de afbrokkelende traditionele religies? Ik geloof dat deze vraag in veel opzichten met ja te beantwoorden is.

Toch zijn mij in de loop van de jaren bepaalde New Age opvattingen ter ore gekomen waarvan ik meen dat ze de mensen op een dwaalspoor brengen. Dat betekent dat deze opvattingen mijns inziens niet de waarheid uitdrukken. Ze vallen mijns inziens in de categorie: misverstanden. Een opvatting is waar wanneer hij de werkelijkheid adequaat beschrijft. Een opvatting is onwaar, en daarom misleidend, wanneer hij de werkelijkheid inadequaat beschrijft.

Spiritualiteit betekent in feite niets anders dan het ontwikkelen van een adequaat beeld van de werkelijkheid. Een spiritueel persoon is iemand die een adequaat inzicht heeft in de werkelijkheid.

Inadequate beschrijvingen van de werkelijkheid kunnen argeloze zoekers in verwarring brengen en in een verkeerde richting sturen. De aanwezigheid van inadequate beelden van de werkelijkheid in de Nieuwe Tijdsbeweging heeft ervoor gezorgd dat verstandige, geaarde en realistische mensen van mening zijn dat deze beweging niet serieus te nemen is. Men ziet het als een  soort voorbijgaand modeverschijnsel. New Agers kunnen naar hartenlust speculeren en van alles en nog wat beweren zonder dat hun uitspraken aan een kritisch onderzoek worden onderworpen. Het is dan ook
logisch dat de meerderheid van de mensen zich niet aangetrokken voelt tot deze stroming! Mijns inziens is het tijd dat de New Age beweging onder de loep genomen wordt en dat een aantal van hun centrale stellingen aan een kritische analyse onderworpen worden. In deze serie van 22 berichten wil ik laten zien hoe tweeëntwintig populaire New Age opvattingen de werkelijkheid niet adequaat beschrijven. Tegelijkertijd geef ik aan hoe deze verkeerde zienswijzen vervangen kunnen worden door zienswijzen die door het gezonde verstand als juist kunnen worden herkend. Zo wordt de kans
verhoogd dat spiritualiteit een positieve indruk gaat maken op het brede publiek. Want het ontbreekt de mensheid tot op heden aan adequate kennis over de hele reikwijdte van het leven. Om de werkelijkheid  adequaat te kunnen beschrijven, hebben we een alomvattend wereldbeeld nodig. Bestaat zoiets eigenlijk wel? Bestaat er überhaupt een allesomvattend paradigma van de werkelijkheid? Jazeker. Deze is te vinden in de aloude Vedanta filosofie, wier centrale stelling is dat het hele universum een manifestatie van bewustzijn is. Veda betekent kennis, weten. Anta betekent einde, uiteindelijk. Vedanta staat dan ook voor de uiteindelijke kennis omtrent alles en iedereen. Vedanta laat ons inzien dat de oneindige veelvuldigheid van de schepping de manifestatie is van een enkelvoudig, onveranderlijk en aldoordringend veld van bewustzijn.

Eenvoudig gesteld zegt Vedanta: bewustzijn is de gemeenschappelijk essentie van alles en iedereen. Ook leidende natuurkundigen zoals Max Planck en Albert Einstein hebben ingezien dat bewustzijn primair is en dat materie secundair is. Dit op bewustzijn gebaseerde wereldbeeld verschaft de mensheid een gemeenschappelijk referentiekader voor alle takken van wetenschap en voor alle stromingen van wijsheid, filosofie en religie. Uitgerust met dit
alomvattende bewustzijnsparadigma zal het ons niet moeilijk vallen de meest populaire misverstanden binnen de Nieuwe Tijd beweging te herkennen
en vervolgens te corrigeren. Geurenden het komende halfjaar krijg je dus ongeveer een keer per week een Inzicht toegestuurd, waarmee je een algemeen heersend misverstand kunt corrigeren.

Het is eigenlijk een complete cursus in een adequaat inzicht in de werkelijkheid! Deze komt je zomaar aanwaaien! Helemaal automatisch en gratis.
Gewoon omdat je dat blijkbaar hebt verdient! Ik hoop dat je de inzichten zult herkennen, en je je voordeel ermee op zult doen!
Hartegroet,
Frans

Drs. Frans Langenkamp,
antropoloog, vedisch
astroloog & vedanta expert.
www.selfrealisation.net
Skype: frans.langenkamp
tel: 0031 320 25 83 02
Nog véél meer Inzichten
in de Werkelijkheid vind je hier:

Enkele interviews

Het Achtvoudige Pad van Yoga

Het Achtvoudige Pad van Yoga (Ashtangayoga)

De vedische zieners hebben de heelheid van het leven ingedeeld in acht levensgebieden. Deze worden gedefinieerd vanaf de omgang met de buitenwereld, via de omgang met lichaam, geest en ziel, naar de ervaring van het eigen zelf. Hieronder vindt u de beschrijving van de acht levensgebieden, zoals die door Maharishi Patañjali in zijn ‘Yoga Soetra’ geformuleerd worden. Deze grote ziener, die vermoedelijk in de vijfde eeuw na christus in India leefde, wordt als de grondlegger van de Yoga filosofie beschouwd.

 1. YAMA betreft de omgang met de hele schepping. Yama betekent letterlijk „moeiteloze, natuurlijke controle“. Yama verwijst naar de zelfbeheersing van de mens in de omgang met alle wetten van de natuur. De wetten van de natuur reguleren de activiteiten van de hele schepping, waarvan het menselijk lichaam-geest-zielsysteem een onderdeel is. Yama heeft dus betrekking op de totaliteit, die beïnvloedt wordt door de manier waarop we denken, voelen, spreken en handelen. De toestand van Yoga, ofwel de toestand van volkomen integratie van individu en omgeving wordt aangetroffen wanneer een mens zijn leven in overeenstemming met de vijf aspecten van Yama leeft:
      Satya – Waarachtigheid
      Ahimsa – Geweldloosheid
      Asteya – Niet stelen
      Brahmacharya – Zelfstandigheid
      Aparigraha – Onthecht zijn
 2. NIYAMA betreft de omgang met onze eigen individualiteit, het management van ons eigen ziel-geest-lichaam systeem. Niyama staat dus voor een soort alomvattende innerlijke hygiëne en ethiek. De toestand van Yoga – volkomen integratie – wordt op het niveau van het individuele leven aangetroffen, wanneer we in overeenstemming met de vijf aspecten van Niyama leven:
      Shaucha – Zuiverheid
      Shantosha – Tevredenheid
      Tapas – Beheersing van de zintuigen
      Svadhyaya – Zelfonderzoek
      Ishvara Pranidhana – Overgave aan God
 3. ASANA betekent „zetel“, en verwijst naar ons lichaam als zetel voor onze ziel. Yoga wordt op dit niveau van het leven aangetroffen wanneer alle ledematen van het lichaam soepel, flexibel en krachtig functioneren in harmonie met elkaar. De dagelijkse verrichting van de lichaamsoefeningen, die Asana’s genoemd worden, helpen ons deze ideale toestand van functioneren te verwerkelijken.
 4. PRANAYAMA betekent controle over Prana, de universele Levensenergie. Chi, Ki, Kundalini zijn andere namen voor deze alomtegenwoordige Bio-energie. Aangezien we de levensenergie voornamelijk via het ademhaling proces tot ons nemen, betekent Yoga op dit levensgebied dat we de levensenergie in ons lichaam kunnen verhogen door de efficiëntie van onze ademhaling te verhogen. Ook kunnen we door middel van doelgerichte ademhalingsoefeningen, de prana, die we uit de lucht ontnemen leren sturen naar elk gewenst aspect van ons lichaam-geest-ziel-systeem.
 5. PRATYAHARA betekent „in de richting van voedsel“, en betreft het vermogen van onze zintuigen om voedsel en bevrediging te vinden door naar binnen te kijken in plaats van naar buiten, naar materiële objecten. Het naar buiten richten van de zintuigen kost energie. Het naar binnen richten levert energie. Yoga ofwel integratie op dit levensgebied wordt aangetroffen, wanneer we onze zintuigen moeiteloos onder controle kunnen houden, ook tijdens het genieten van uiterlijke objecten. Deze spontane beheersing kunnen we bereiken wanneer we ons realiseren dat de zintuigen nooit bevredigd kunnen worden door welke mate van uiterlijke prikkeling dan ook. Duurzame bevrediging vinden onze zintuigen alleen maar door ze naar binnen, in de richting van het zelf te sturen, en een deel van hun energie daar te houden, ook wanneer we de materiële wereld waarnemen.
 6. DHARANA betekent het focussen van onze geestelijke aandacht. Dharana kan ook vertaald worden als concentratie van onze geest op één punt. Het staat voor ons vermogen onze aandacht onder onze controle te houden. Yoga ofwel volledige integratie op dit levensgebied wordt aangetroffen, wanneer we onze aandacht naar believen kunnen sturen naar een object of gebied van onze keuze.
 7. DHYANA betekent verfijning, en verwijst naar het proces van verfijning van onze aandacht, de verfijning van onze mentale energie. In de praktijk betekent dhyana meditatie, want in de meditatie ervaren we de geleidelijke verfijning van onze geestelijke activiteit, zodat we fijnere, meer abstracte lagen van de werkelijkheid leren waar te nemen. Yoga op dit gebied wordt aangetroffen, wanneer we het vermogen hebben onze aandacht naar wens rustiger, subtieler en abstracter te maken. Hierdoor worden we in staat steeds abstractere, steeds subtielere objecten of aspecten van de werkelijkheid waar te nemen. Zo leren we steeds beter het absolute waar te nemen als ontstaansgrond voor het relatieve.
 8. SAMADHI betekent ‘evenwichtig intellect’, en heeft betrekking op een dusdanig rustig en helder werken van ons onderscheidingsvermogen, dat we onze absoute essentie kunnen ervaren. In de bewustzijnstoestand van samadhi ervaren we de eenheid van onze persoonlijke ziel met de ziel van het universum. Het individuele bewustzijn realiseert zich zijn kosmische aard. Samadhi staat dus eenvoudig voor de identificatie van het zelf met het Zelf. Wanneer onze geest en intellect gebalanceerd functioneren, ervaren we spontaan de ware aard van ons eigen bewustzijn. Yoga op dit gebied van bewustzijn wordt aangetroffen, wanneer het individu zijn absolute, onsterfelijke, eeuwige en gelukzalige essentie bewust wordt. In het begin is deze ervaring meestal van kortstondige aard, maar door herhaalde ervaring van de ontspannen toestand van lichaam, geest en ziel, ontwikkelt de kortstondige samadhi (kshanika samadhi) zich tot blijvende samadhi (nitya samadhi).

Patanjali wist dat het leven een holistisch fenomeen is. Daarom noemde hij zijn systeem „Ashtanga Yoga“: “De acht ledematen van de heelheid van het leven”. Ledematen is precies het juiste woord, aangezien wanneer het leven zich ontwikkelt, zich alle aspecten van het leven ontwikkelen. Precies zoals wanneer het lichaam zich ontwikkelt, zich alle ledematen ontwikkelen. Ons op het pad van yoga (vereniging, integratie) begeven, betekent dat we ons bewust zijn van de onderlinge betrokkenheid van de innerlijke en de uiterlijke aspecten van het leven. Het betekent verder dat we elke levenssituatie weten te benutten om te groeien in integratie, rijping en volwassenwording. We gebruiken elke ervaring om onszelf objectief waar te nemen, zowel wat betreft ons innerlijk als ons uiterlijk functioneren. Aan yoga doen betekent de intentie en de innerlijke ruimte hebben om ons eigen functioneren alsmaar te corrigeren en te verbeteren. Wanneer we ons lichaam-geest-ziel systeem voortdurend zuiveren en ontspannen, dan gaat het steeds weerstandslozer en moeitelozer functioneren. De weg van yoga – de weg naar volmaakte integratie van geest, lichaam en omgeving – is een weg van toenemende natuurlijkheid, charme en vervulling. Het is niet een weg van hard werken en discipline! Het is een kwestie van ontspanning en het oplossen van beperkende ervaringspatronen die we in ons verleden, in onze tijd van onwetendheid hebben opgedaan. Niet slechts in onze kindertijd maar ook in talloze vorige levens. Zo gauw we erin slagen de spanningen, dwangmatigheden en verkrampingen uit ons systeem te elimineren, is yoga, ofwel de toestand van geestelijke en lichamelijke volwassenheid een praktische werkelijkheid geworden. Zo eenvoudig is dat!

© Geproduceerd door Drs. Frans Langenkamp Ph.D. September 2010, Lelystad.
Voor lezingen, seminars en consulten over yoga, vedanta of vedische astrologie,
kunt u contact opnemen met Frans, tel: 0320 25 83 02.

Een gebed

Een Beantwoord Gebed

Ik vroeg om kracht,

en God gaf me moeilijkheden

om me sterk te maken

Ik vroeg om wijsheid,

en God gaf me problemen om me te leren

ze op te lossen

Ik vroeg om voorspoed,

en God gaf me hersens en spieren

om mee te werken

Ik vroeg om moed,

en God gaf me angsten

om te overwinnen

Ik vroeg om liefde,

en God gaf me mensen met moeilijkheden

om te helpen

Ik vroeg om gunsten,

en God gaf me kansen

Ik kreeg niets waarom ik vroeg,

Maar ik kreeg alles wat ik nodig had

Boeddha’s advies

buddha

Uitspraken van Boeddha

Geloof niets,
ongeacht waar je het gelezen hebt,
of omdat ik het gezegd heb,
of wie dan ook het gezegd heeft,
behalve wanneer het overeenstemt met je eigen inzicht
en met je gezonde verstand.

* * *
Werk aan je eigen bevrijding, wees niet afhankelijk van anderen. 

* * *

Men moet leren helder waar te nemen, en alles onderzoeken.
* * *
Gebrek aan meditatie laat je in onwetendheid.
Weet altijd wat je vooruit brengt, en wat je ophoudt,
en kies het pad dat naar wijsheid voert.

* * *

Onze filosofie over het metafysische
zijn als de ideeën die een kuiken
zich vormt over de wereld,
wanneer het zich nog niet bevrijd heeft
uit zijn ei.

* * *

Geloof niet wat je gehoord hebt.
Geloof niet in leerstellingen,
eenvoudig omdat die tot je zijn gekomen
over vele generaties.
Geloof niet in iets,
eenvoudig omdat vele het blind volgen.
Geloof niet aan iets omdat een oude wijze het zegt.
Geloof niet aan leerstellingen
waaraan je uit gewoonte gehecht bent geraakt.
Geloof niet zomaar in de autoriteit van ouders en leraren.
Wees zelfstandig en analyseer voor jezelf.
Wanneer het resultaat overeenstemt met de rede,
en een bijdrage levert aan het goede voor allen,
accepteer het dan en leef ernaar.

~ Buddha ~

De sluier

De enige sluier,

die tussen ons

en de Buddha is,

is ons idee

dat er een sluier is

Goethe

Uitspraken van Goethe

‘Gefährlich ist es den Löwe zu wecken

Und schrecklich ist des Tigers Zahn

aber der schrecklichste der Schrecken

ist der Mensch in seinem Wahn.

Dein Bewusstsein entscheidet Dein Los

Schärfe es und halte es rein

Denn zuletzt ist der Unterschied gross:

Herr oder Knecht zu sein.’

Goethe

Iedereen kent de laatste modes en is hoffelijk,

maar niemand bezit de moed ongekunsteld

en oprecht te zijn, zodat een redelijk mens

met natuurlijke neigingen en omgangsvormen

zich nergens echt op zijn plaats voelt.

Er zou weinig van mij overblijven

als ik alles terug moest geven,

wat ik aan anderen te danken heb.

Iedereen hoort alleen dat wat hij begrijpt.

Als we niet de voorstelling hadden van een geheel,

zouden we niet beseffen dat onze kennis

slechts fragmentarisch is.

Hem heb ik lief die het onmogelijke droomt.

Het kwade is slechts de andere kant van het goede.

Wie met het leven speelt komt nooit terecht;

Wie zichzelf niet beveelt, blijft altijd knecht.

Slechts de liefde stelt ons in staat

de deugden van anderen te verdragen.

~ Goethe ~

1749 – 1832

Oorzaak van het menselijke lijden

Het verlies van de ziel

„De grote tragedie

van de 20e eeuw,

die verantwoordelijk is

voor alle oorlogen

en alle menselijke catastrofen

op het individuele

en op het collectieve vlak,

is het “verlies van de ziel”.

 

Wanneer de ziel ontkend wordt,

trekt zij zich niet eenvoudigweg terug.

Haar verdringing manifesteert zich

in de meest uiteenlopende symptomen:

 

Materialisme, Verslavingen,

Dwangmatigheden,

Geweld, Stagnatie,

Verblindheid en

Zinverlies.“

 

– Carl Gustav Jung –