Misverstand 4 – God een soort energie

Misverstand 4 van 22:
Misverstand Over God:

God is een Soort Energie, een Licht of zo

In Nieuwe Tijdskringen wordt vaak over God gesproken als
een soort energie, een Licht of iets van dien aard. Daar energie of licht een relatief fenomeen is, is het niet de aangewezen kandidaat om de uiteindelijke essentie of bron van de werkelijkheid te zijn! De uiteindelijke werkelijkheid en iets dat de bron van de hele schepping is, moet per definitie een absoluut karakter hebben. Zo komen we automatisch bij het Zijn terecht. Enkel het Zijn is absoluut, onveranderlijk en eeuwig.
Laten we het Zijn eens nader onder de loep nemen:

Het Zijn moet onbeschrijflijk intelligent zijn, daar alle zijnsvormen een wonderbaarlijke ordelijke en intelligente structuur vertonen! Dat geldt voor alle niveaus van de schepping; atomen, mineralen, kristallen, eencelligen, planten, dieren, mensen, planeten, zonnestelsels, sterrenstelsels en het onbegrensde universum als geheel.

Het Zijn moet ook onbeschrijflijk creatief zijn, daar het het hele universum uit zichzelf heeft voortgebracht. Goed bekeken is het hele universum een ontzagwekkend vertoon van creativiteit en van intelligentie! Het Zijn kenmerkt zich dus door een ontzagwekkende mate van Intelligentie en een bewonderenswaardige mate van creativiteit. Creatieve intelligentie is per definitie de eigenschap van bewustzijn. Bewustzijn is van nature creatief en intelligent. Het Bewuste Zijn interageert met zichzelf en creëert  zo het eeuwig veranderende universum.

GodWat men in de kerken “God” noemt, in de moskeeën “Allah”, in de tempels “Shiva”, in de pagoden “Tao”, in de tipi’s der indianen “Wakan Tanka”, etc., is dus in wezen niets anders dan bewust Zijn; het alomtegenwoordige bewuste Zijn! De uiteindelijke opvatting over God en het Goddelijke hoort daarom te zijn: God is bewustzijn. Bewustzijn is God. God is alomtegenwoordig, alwetend  en almachtig Bewustzijn, de essentie van al wat bestaat.
Dit inzicht maakt duidelijk dat God niet (alleen) buiten ons bestaat! God is onze essentie! God is het bewustzijn van alles en iedereen! God is dus niet een oude man die over ons oordeelt; God is niet een vrouw met acht armen die op een tijger rijdt; God is het ware zelf van alle wezens! Alle wezens zijn in wezen één met God, één met het alomtegenwoordige Bewustzijn. Dit is het (ware en waardevolle) Godsbeeld van het derde millennium, dat de gemeenschappelijke essentie van alle mensen en van alle religies aan het licht brengt.

Nadere uitleg voor diegenen die meer over God willen weten:

Dank zij het hier geïntroduceerde bewustzijnsparadigma leren we heel spontaan de gemeenschappelijke essentie van alle godsbeelden kennen! Gezien vanuit het standpunt van de universele essentie van de schepping –zuiver bewustzijn – zijn we in staat door de vele namen, beelden en voorstellingen die de mensen van God gemaakt hebben heen te kijken. We worden ons bewust van  het gemeenschappelijke element van alle godsvoorstellingen. De essentie van alle godsvoorstellingen is het Zijn, het kosmische bewuste Zijn met zijn inherente creatieve intelligentie!
In religieus jargon heet het dat God de schepper is van hemel en aarde.
In het licht van het bewustzijnsparadigma kunnen we deze beeldspraak gemakkelijk begrijpen: Daar bewustzijn de essentie is van alle energieën, is het de bron van alle energetische werelden (Hemel). En daar bewustzijn in tweede instantie ook de essentie van alle materie is, is het ook de bron van alle materiële werelden (Aarde).

  • God is dus geen energie: Hij/Zij/Het is de Bron van alle energieën!
  • God is dus geen materie: Hij/Zij/Het is de Bron van alle soorten materie.
  • God heeft geen vorm, Hij/Zij/Het is de Oorsprong van alle vormen.
  • God is geen vibratie, Hij/Zij/Het is de Oorsprong van alle vibraties.
  • God is geen Licht, Hij/Zij/Het is de Oorsprong van alle soorten licht!

Bewustzijn is de Onbewogen Beweger, zoals Aristoteles het formuleerde. Het is de Oorzaakloze Oorzaak, zoals Helena Bla­vatski vaak zei. Wanneer we ons toch een soort beeld, een soort voorstelling van God willen maken, dan kunnen we het best denken aan iets dat onbegrensd, (schijnbaar) eeuwig en onveranderlijk is: bij voorbeeld een oceaan. God kan het best voorgesteld worden als een alomtegenwoordige, eeuwige en alwetende oceaan van bewustzijn. Al wat bestaat is dan te vergelijken met een tijdelijke golf op de eeuwige oceaan van bewustzijn. Alles komt voort uit de oceaan van bewustzijn, en alles wordt uiteindelijk weer opgenomen door de oceaan van bewustzijn. En vergeet hierbijn alsjeblieft nooit dat bewustzijn van nature gelukzalig is! Het is “Sat Chit Ananda” – “Absoluut Gelukzaligheids Bewustzijn”, zoals de Upanishaden telkens weer benadrukken. God is als een oneindige oceaan van gelukzaligheid, waaruit we allen zijn ontstaan, en waarmee we vroeger of later weer één zullen worden.
Een belangrijk aspect van deze universele zienswijze is dat het de gemeenschappelijke essentie van alle religies aan het licht brengt. Iets dat de mensheid hard nodig heeft!
Het tweede grote voordeel van deze (ware) zienswijze is dat zij het Godsbesef zelf-verwijzend maakt. God hoort niet (verkeerd) begrepen te worden als iets dat zich buiten ons zelf, buiten ons lichaam, buiten onze geest, buiten onze ziel bevindt!!! Het is de ware aard en levende essentie van ons ware Zelf! God is de ware aard en levende essentie van onze Ziel! God is de ware aard en levende essentie van onze denkende en voelende geest! God is de ware aard en levende essentie van ons lichaam! Al wat we zijn is bewustzijn in verschillende aggregatie toestanden. Ons ware zelf is bewustzijn in zijn zuivere vorm. Onze geest is God in beweging! Ons lichaam is God die een menselijke vorm heeft aangenomen! No kidding.
Dit alomvattende inzicht heeft het vermogen om eens en voor goed een eind te maken aan de vele misverstanden over God die sinds duizenden jaren de mensheid plagen.

Nog een paar antwoorden op belangrijke vragen over God:

Is God – het Alomtegenwoordige Bewustzijn – persoonlijk of onpersoonlijk? Antwoord: Beide tegelijkertijd! Precies zoals wij zelf tegelijkertijd persoonlijk en onpersoonlijk zijn. Ons lichaam-geest-ziel systeem is persoonlijk. Ons ware zelf is universeel en onpersoonlijk. Denk maar eenvoudig aan analogie van de golf op de oceaan. Het is goed om deze altijd paraat te hebben!
Is God – het Alomtegenwoordige Bewustzijn – mannelijk of vrouwelijk? Antwoord: Beide tegelijkertijd! Het Zijn heeft alle eigenschappen van de gemanifesteerde schepping latent in zich. Het bewuste Zijn is de bron van alle mannelijkheid en evenzeer de bron van alle vrouwelijkheid. Het Bewuste zijn is de vereniging van Yin en Yang. Het is tegelijkertijd “vader” en “moeder” van al wat bestaat.
Hoort God – het alomtegenwoordige Bewustzijn – ons gebed? Kunnen we met God communiceren? Antwoord: Jazeker!
God is immers ons meest intieme, meest innerlijke Zelf! Bidden horen we te begrijpen als een gesprek voeren met ons hoogste Zelf! Natuurlijk hoort ons ware Zelf wat we zeggen, en denken en voelen! Het universele bewustzijn, dat we in wezen zijn, hoort, ziet en weet alles wat alle levende wezens denken, zeggen en doen! In de vedische wetenschappen wordt God de Saakshi genoemd: de alomtegenwoordige getuige van al wat is, was en zijn zal.
Alle levende wezens hebben in God – het alomtegenwoordige Bewustzijn – hun gemeenschappelijke kern, hun gemeenschappelijke essentie, hun gemeenschappelijke Zelf! In God – als God – zijn we allen één. Daarom verklaren de Upanishaden: “Brahmavid Brahmaiva bhavati” – “De kenner van God wordt God”. Wanneer we ons bewust-zijn en onze waar-neming voldoende ontwikkelen, leren we God en Zijn/Haar goddelijke vrijheid, gelukzaligheid en liefde overal waar te nemen, waar we ook gaan of staan.
Geacht medemens! Ik raad je aan om je leven lang te contempleren over deze universele, eeuwige en allesomvattende waarheden. Op die manier lossen we het vervelende “Gods-probleem” op aarde eens en voor goed op. Zodra genoeg mensen de waarheid en de waarde van het Bewustzijnsparadigma zullen inzien, zullen oorlogen in de naam van “God”, evenals veel andere narigheden, automatisch ophouden te bestaan.
Zo eenvoudig is dat.

Enkele interviews

Tagged with

2 Responses to Misverstand 4 – God een soort energie

  1. Een mooi denken waarin ik mij wel kan verplaatsen. Het leven is een prachtig mysterie waarin ik onvoorwaardelijk vertrouwen heb. Liefde, vertrouwen en respect tenopzichte van het leven brengt ons geluk. Heel veel liefs van mij voor jullie beide.!!!!!
    Nico.

Leave a reply