Tag Archives: gelukzaligheid

De Copernicaanse Revolutie van Bewustzijn

De Copernicaanse Revolutie van Bewustzijn

– Een alomvattend denkraam voor een totaal-inzicht in het leven –

Het Newtoniaanse wereldbeeld blijkt niet alomvattend te zijn, en is daarom niet in staat om inzicht te geven in de relatie tussen lichaam en geest en tussen materie en bewustzijn.
Zij gaat uit van een onhoudbare stelling dat bewustzijn het product is van materie. De moderne natuurkunde heeft aan het licht gebracht dat bewustzijn het basis-ingrediënt is van de hele manifeste schepping. Het oude Newtoniaanse wereldbeeld is in wezen een conflict-model van de werkelijkheid, en houdt daarmee de interne verdeeldheid van de individuele mens
én van de mensheid als geheel in stand. Het moderne kwantummechanische wereldbeeld is in essentie een harmonie-model van de werkelijkheid, en biedt een
alomvattend denkraam dat het mogelijk maakt de eenheid
waar te nemen in de verscheidenheid. Het ziet de oneindige veelvuldigheid
van de
manifeste werkelijkheid als een uitdrukking van één
onderliggend veld van bewustzijn.

Axioma’s ofwel grondstellingen van het nieuwe, alomvattende paradigma:

1. Materie komt voort uit bewustzijn. Materie is de uitdrukking van een onderliggend, alomtegenwoordig, abstract en onveranderlijk veld van bewustzijn.

2. Er is maar één bewustzijn in het heelal. De oneindige veelvuldigheid is de uitdrukking van eenheid.

3. Wat men in de verschillende religies aanduidt als God, Allah, Brahma, Vishnu, Shiva, Ahura Mazda, Goddelijke Moeder, etc. is in wezen niets anders dan dit alomtegenwoordige, kosmische bewuste zijn.

4. Het is de wetenschappelijke kennis van dit kosmische bewuste zijn dat tot nu toe ontbroken heeft aan de mensheid. Hierdoor is de mensheid tot nu toe verdeeld en gefrustreerd gebleven.

5. Bewustzijn is materieel gezien niets. Spiritueel gezien is het alles. Bewustzijn is de niet-materiële substantie waaruit alle energie en alle materie ontstaan is.

6. Bewustzijn is datgene dat zich zelf kent. Niets anders in het heelal dan bewustzijn is zich bewust van zichzelf. Doordat het zich zelf kent is bewustzijn zelf-interactief, creatief en intelligent.

7. Onze Nederlandse voorouders hadden het goed gezien: bewustzijn is in wezen niets anders dan het Zijn dat (zichzelf) bewust is: bewust zijn.

8. Wij mensen zijn in zoverre bijzondere manifestaties van bewustzijn, dat we potentieel in staat zijn onze eigen oorsprong of essentie te ervaren, c.q. bewust te worden. Dit wordt bedoeld met zelfrealisatie.

9. Het alomtegenwoordige (bewuste) zijn is door de mens rechtstreeks te ervaren aan de bron van zijn gedachten en gevoelens, als de bron van zijn (geestelijke) activiteit, als zijn ware zelf.

10. Door deze bron dagelijks te ervaren worden we ons steeds meer bewust van de oorsprong en essentie van het leven, hetgeen niets anders blijkt te zijn als ons eigen (kosmische) bewustzijn. We worden daardoor zelfbewuste individuen, zelf-actualiserende mensen.

11. Toenemende kennis en ervaring van ons eigen bewustzijn verloopt in zeven stadia. De zeven opeenvolgende stadia in de groei en ontplooiing van ons bewustzijn zijn als volgt: slapen, dromen, waken, transcendentaal bewustzijn, kosmisch bewustzijn, Godsbewustzijn en eenheidsbewustzijn.

12. Deze zeven natuurlijke bewustzijnstoestanden zijn gerelateerd aan de zeven chakra’s of centra van bewustzijn op basis waarvan ons grofstoffelijk lichaam functioneert.

13. De zeven chakra’s worden genoemd naar de zeven plaatsen van ons lichaam waar zij direct mee in verbinding staan: stuit, seksuele organen, navel, hart, keel, voorhoofd en kruin.

14. De mensheid leeft tot nu toe bijna uitsluitend op basis van de eerste drie chakra’s, die respectievelijk staan voor: overleven, voortplanten en het manifesteren van persoonlijke wilskracht.

15. Momenteel begint de mensheid een fase-overgang te ervaren die te maken heeft met de opening van de vierde chakra, waarin de individuele ziel kan worden ervaren als essentie van het geest-lichaam systeem.

16. Ware levensvrijheid en vervulling is alleen beschikbaar vanaf de vierde chakra en hoger. De vierde chakra wordt automatisch verlevendigd, zodra we bewust worden van ons bewustzijn als zodanig. Vrijheid, vrede en geluk zijn de inherente eigenschappen van Bewustzijn.

17. Een totaal-inzicht in de creatieve aard van bewustzijn én het mechanisme van de schepping, hangt samen met het levendige, harmonische en onderling gecoördineerde functioneren van alle zeven chakra’s.

18. Verlichting, verlossing, bevrijding, zelfrealisatie, geestelijke volwassenheid, of hoe men het ook maar noemen wil, is niets anders dan het natuurlijke en ontspannen functioneren van het menselijke lichaam-geest-ziel systeem. Het is de toestand van geestelijke volwassenheid. Dit vormt het wezenlijke en universele doel van het leven. Te groeien naar Geestelijk Volwassenheid (vroeger “Verlichting” genoemd) is het geboorterecht van iedere mens.

19. Het spontane denken, spreken en handelen in overeenstemming met dit kosmische paradigma, brengt geluk, gezondheid, voorspoed en vervulling teweeg, culminerend in geestelijke volwassenheid en zelfverwerkelijking.

20. Op deze basis zijn persoonlijke relaties werkelijk vervullend. Alleen op basis van deze persoonlijke vrede en vervulling, wordt het ontstaan van wereldvrede een praktische mogelijkheid.

 

Axioma’s van het Universele Bewustzijns Paradigma

 1. Materie is samengebalde Energie. Energie komt voort uit Bewustzijn. De hele energetische/materiële schepping is de uitdrukking van een onderliggend, alomtegenwoordig en onveranderlijk veld van bewustzijn.
 2. Er is maar één bewustzijn in het hele heelal. De oneindige veelvuldigheid is de uitdrukking van eenheid.
 3. Wat men in de verschillende religies aanduidt als God, Allah, Brahma, Vishnu, Shiva, Ahura Mazda, Goddelijke Moeder, Tao, Wakan Tanka, etc. is in wezen niets anders dan dit alomtegenwoordige, kosmische bewuste Zijn.
 4. Bewustzijn is materieel gezien niets. Spiritueel gezien is het alles.Spiritualiteit moet dan ook begrepen worden als de kennis en ervaring van ons eigen bewustzijn.
 5. Het is de wetenschappelijke, internationale kennis van dit kosmische bewuste zijn dat tot nu toe ontbroken heeft aan de mensheid. Hierdoor is de mensheid tot nu toe verdeeld, onwetend van de oorsprong en essentie van het leven en daardoor gefrustreerd gebleven.
 6. Bewustzijn is datgene wat zich zelf kent. Niets anders dan bewustzijn is zich bewust van zichzelf. Doordat het zich zelf kent is bewustzijn zelfinteractief, creatief en intelligent. Onze Nederlandse voorouders hadden het goed gezien: bewustzijn is in wezen niets anders dan het Zijn dat (zichzelf) bewust is: bewust zijn.
 7. Wij mensen zijn in zoverre bijzondere manifestaties van bewustzijn, dat we potentieel in staat zijn onze eigen oorsprong of essentie te ervaren, c.q. bewust te worden. Dit wordt bedoeld met spiritualiteit en zelfrealisatie.
 8. Het alomtegenwoordige (bewuste) zijn is door de mens rechtstreeks te ervaren aan de bron van zijn gedachten, als de bron van zijn (geestelijke) activiteit, als zijn ware zelf, hogere zelf, of hoe men dat ook noemen wil.
 9. Door de dagelijkse ervaring van de bron van onze gedachten, worden we ons steeds meer bewust van de oorsprong en essentie van het leven, hetgeen niets anders blijkt te zijn als ons eigen (kosmische) bewustzijn. Meditatie is voor deze bewustwording het universeel geëigende middel. We worden daardoor zelfbewuste individuen.
 10. Toenemende kennis en ervaring van ons eigen bewustzijn verloopt in zeven stadia. De zeven opeenvolgende stadia in de groei en ontplooiing van ons bewustzijn zijn als volgt: slapen, dromen, waken, transcendentaal bewustzijn, kosmisch bewustzijn, Godsbewustzijn en eenheidsbewustzijn.
 11. Deze zeven natuurlijke bewustzijnstoestanden zijn gerelateerd aan de zeven chakra’s of centra van bewustzijn op basis waarvan ons grofstoffelijk lichaam functioneert. De chakra’s worden genoemd naar de plaatsen van ons lichaam waar zij direct mee in verbinding staan: stuit, seksuele organen, navel, hart, keel, voorhoofd en kruin.
 12. De mensheid leeft tot nu toe bijna uitsluitend op basis van de onderste drie chakra’s, die respectievelijk staan voor: overleven, voortplanten en het manifesteren van persoonlijke wilskracht.
 13. Momenteel begint de mensheid een fase-overgang te ervaren die te maken heeft met de opening van de vierde chakra, waarin het universele bewustzijn kan worden ervaren als essentie van het ziel-geest-lichaam systeem.
 14. Ons bewustzijn, de essentie van onze ziel, is in werkelijkheid één met het kosmische bewustzijn en kenmerkt zich door al zijn/haar eigenschappen zoals: gelukzaligheid, vrijheid, vrede, identiteitsbesef, oneindigheid, eeuwigheid, goddelijkheid, creativiteit, intelligentie, zelf-refererendheid, goedheid, waarheid, schoonheid, alomvattendheid, etc.
 15. Ware levensvrijheid, vrede en vervulling is daarom alleen beschikbaar vanaf de vierde bewustzijnstoestand en hoger. De hogere bewustzijnstoestanden zijn gecorreleerd aan de verlevendiging van de vierde en hogere chakra’s.
 16. Een totaal-inzicht in de creatieve aard van bewustzijn én het mechanisme van de schepping hangt samen met het levendige, harmonische en onderling gecoördineerde functioneren van alle zeven chakra’s.
 17. Verlichting, verlossing, bevrijding, zelfrealisatie, satori, nirwana, of hoe men het ook maar noemen wil, is niets anders dan het volwassen, natuurlijke en ontspannen functioneren van het menselijke ziel-geest-lichaam systeem. Deze toestand van volwassenheid vormt het universele doel van het leven. Het is het geboorterecht van iedere mens.
 18. Het spontane denken, spreken en handelen in overeenstemming met het kosmische bewustzijn brengt geluk, gezondheid, voorspoed en vervulling, op basis van authenticiteit, onszelf zijn in alle omstandigheden.
 19. In de toestand van eenheidsbewustzijn ervaren we een natuurlijke toestand van vervulling, op basis waarvan alle activiteiten een uitdrukking worden van geluk, wijsheid en liefde. Eenheidsbewustzijn is niets anders dan geestelijke volwassenheid. Wat men vroeger verlichting noemde, is niets anders dan geestelijke volwassenheid!
 20. De mensheid kan zijn idealen van vrede, voorspoed en vervulling omzetten in een tasbare werkelijkheid door de kwaliteiten van het eeuwige en kosmische bewustzijn te verlevendigen door middel van onderwijs dat op het bewustzijnsparadigma is gebaseerd. Meditatie, ofwel het tot rust laten komen van de activiteit van de geest, dient een dagelijkse routine te worden in het lesprogramma van leerlingen en studenten op alle niveaus van onderwijs.
 21. Aangezien de aard van bewustzijn gelukzaligheid is, worden alle wezens in al hun doen en laten gemotiveerd tot het ervaren en bestendigen van hogere niveaus van geluk en vervulling. Om deze reden tendeert het leven auto-(atma)matisch in de richting van geluk. Deze natuurlijke ontwikkeling wordt ten zeerste versneld wanneer meer en meer mensen zich bewust worden van de kosmische aard van ons bewustzijn.