Tag Archives: liefde

Een gebed

Een Beantwoord Gebed

Ik vroeg om kracht,

en God gaf me moeilijkheden

om me sterk te maken

Ik vroeg om wijsheid,

en God gaf me problemen om me te leren

ze op te lossen

Ik vroeg om voorspoed,

en God gaf me hersens en spieren

om mee te werken

Ik vroeg om moed,

en God gaf me angsten

om te overwinnen

Ik vroeg om liefde,

en God gaf me mensen met moeilijkheden

om te helpen

Ik vroeg om gunsten,

en God gaf me kansen

Ik kreeg niets waarom ik vroeg,

Maar ik kreeg alles wat ik nodig had

De 18 geheimen van een ideale relatie

Geheim 1: Wat is Liefde eigenlijk? Het is niet zo mysterieus als men het gewoonlijk afschildert. Liefde is: vreugde scheppen in. Of in andere woorden: gelukkig zijn met.

Geheim 2: Als we gelukkig zijn, dan houden we spontaan van alles wat zich aan ons voordoet. Met andere woorden: als we gelukkig zijn met onszelf, als we vreugde scheppen in onszelf, dan scheppen we spontaan vreugde in anderen; we zijn spontaan gelukkig met anderen. Wanneer we van onszelf houden, houden we ook van anderen.

 Geheim 3: Geluk is niet gebaseerd op het hebben van goederen, het bekleden van een hoge positie of het hebben van maatschappelijke status. Geluk is een Bewustzijnstoestand. Geluk als bewustzijnstoestand is onze natuurlijke status. Van nature zijn wij vol vrede en gelukzaligheid, wanneer we in een ontspannen en rustige toestand verkeren.

 Geheim 4: Hoewel wij deze innerlijke rust, vrede en gelukzaligheid doorgaans verliezen ergens in de kindertijd, kunnen we deze terug verwerven door dagelijkse ontspannings- en stilte technieken te beoefenen, gekoppeld aan het vergaren van adequate kennis over het leven.

 Geheim 5: De kennis en ervaring van concrete zaken wordt zodoende aangevuld met kennis en ervaring van het abstracte gebied van de schepping, hetgeen de oorzaak en essentie is van al het concrete. Het abstracte, bewuste Zijn is de bron van alle namen en vormen. Bewustzijn is de bron van alle energie en van alle materie: onder andere dus ook van onze geest en van ons lichaam.

 Geheim 6: Het abstracte bewustzijn is de ware Identiteit van alle wezens. Alle wezens ontlenen hun ik-besef aan dit onderliggende veld van bewustzijn. De natuurkunde noemt dit veld het verenigde veld, of het nulpuntveld. Filosofen noemen dit het Absolute, het Zijn, of het kosmische Bewustzijn. Religies noemen deze creatieve intelligente bron van de schepping: God, Allah, Adonai, Jahweh, Ahora Mazda, Shiva, Atman, Brahman, Boeddha natuur, Tao, Wakan Tanka, etc.

 Geheim 7: Alles wat bestaat in het universum is een manifestatie van Bewustzijn. Wiens bewustzijn? Ons bewustzijn; ons gemeenschappelijke bewustzijn. Er is maar één bewustzijn in het hele universum! En dat abstracte bewustzijn is de bron en essentie van ons ziel-geest-lichaam systeem.

 Geheim 8: Wanneer we weer leren genieten van onze ware identiteit, ons ware zelf, dan kunnen we onze zeven lichamen beter leren gebruiken, we kunnen ze beter managen. We kunnen ze dagelijks geven wat ze nodig hebben, en we kunnen ze genezen van onevenwichtigheden en ziekten.

 Geheim 9: Wanneer we ons met ons ware zelf identificeren worden we gelukkig in alle omstandigheden. Dat impliceert mede dat we auto-matisch liefde voelen voor alles en iedereen!

 Geheim 10: wanneer we eenmaal onze goddelijke essentie ervaren en begrepen hebben, begrijpen we ook de goddelijke essentie van alles en iedereen. Zo leren we de goddelijke kern van onszelf en anderen te ervaren, en kunnen we elkaar helpen de ervaring van ons goddelijke zelf verder uit te diepen en te stabiliseren.

 Geheim 11: Het beste oefenterrein voor deze groeiende Zelfrealisatie zijn persoonlijke en intieme relaties. Partners kunnen elkaar helpen en coachen om meer en meer zichzelf te zijn; meer en meer gelukkig met onszelf te zijn, en om geen oude ervaringen te projecteren op de huidige partner.

 Geheim 12: Dit leerproces houdt voornamelijk in dat we kinderlijke en adolescente ervaringspatronen achter ons laten, en onszelf vertrouwd maken met ervaringspatronen die kenmerkend zijn voor geestelijke volwassenheid.

 Geheim 13: Dat wat men vroeger verlichting noemde, en waarover men tot op heden heel mysterieus en mystificerend spreekt, is in werkelijkheid niets anders dan geestelijke volwassenheid. Partners kunnen elkaar helpen de gelukzalige bewustzijnstoestand van geestelijke volwassenheid te bereiken.

 Geheim 14: Kinderlijke ervaringspatronen kenmerken zich door het gemakkelijk overmand kunnen worden door emoties: men wordt van zijn stuk gebracht door emoties; men laat zich meeslepen door emoties. Emoties zijn altijd variaties van de volgende drie basisemoties: angst, verdriet en boosheid. Deze staan officieel te boek als fobie, depressie en agressie. Concrete voorbeelden van kinderlijke ervaringspatronen:

Afhankelijkheid, angstigheid, zich niet goed genoeg voelen, verlatingsangst, minderwaardigheids-gevoelens, onzekerheid, gebrek aan concentratie, onvermogen om gedachten en gevoelens helder uit te drukken, gebrek aan zelfkennis, gebrek aan adequate kennis van de innerlijke en uiterlijke wereld, zich snel buitengesloten voelen, nog niet in staat zijn om zich in te leven in de ervaringswereld van de ander, zich anders voordoen als men is (teneinde geliefd te worden), verdrietigheid, frustratie, boos-heid, gebrek aan zelfvertrouwen, schuldgevoelens, dichtklappen, vluchtgedrag, zich verplicht voelen om aan verwachtingen van anderen te voldoen.

 Geheim 15: Volwassen ervaringspatronen kenmerken zich erdoor dat men meester is van zijn of haar emoties, men wordt niet langer van zijn stuk gebracht door angst, verdriet of boosheid: men lijdt niet meer aan angsttoestanden, vormen van depressie en vormen van agressie.

 Geheim 16: Positief gesteld kenmerken volwassen ervaringspatronen zich door: authenticiteit, zelfstandigheid, vrijheid, gelukkig zijn in alle omstandigheden, wijs zijn in alle omstandigheden, (ontwikkeld verstand) liefdevol zijn in alle omstandigheden (ontwikkeld hart) , etc:

Concrete voorbeelden van volwassen ervaringspatronen: Authenticiteit, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, zelfwaardering, zelfliefde, stabiliteit, ware levensvrijheid genietend, innerlijke zekerheid en geborgenheid genietend, afwezigheid van depressie en agressie, zich zelf zijn in alle omstandigheden, vloeiendheid van gedrag, geduldig zijn, vol vertrouwen zijn, open en transparante communicatie, inzicht in eigen psychologie, weten wat men wil en wat men nodig heeft, zich gelijkwaardig weten aan alle medemensen, inzicht in de essentiële eenheid van alle religies, afwezigheid van onrealistische godsvoorstellingen, aanwezigheid van een realistisch inzicht in het goddelijke bewustzijn dat de bron en essentie is van alles en iedereen, het vermogen hebben zich in de ervaringswereld van anderen te verplaatsen, het spontaan aanhangen van het bewustzijnsparadigma van de werkelijkheid, mededogen met alle schepselen, innerlijke vrede en vervulling ervarend in alle omstandigheden, het denken, spreken en handelen geschiedt op basis van gevoel en verstand, niet langer op basis van emoties, men is altijd realistisch, men is geaard en geïntegreerd, men is geïnspireerd, men heeft altijd toegang tot redelijkheid, partnerschap genietend op het niveau van de ziel.

 Geheim 17: Daar wij mensen uit drie componenten bestaan, nl. lichaam, geest en ziel, heeft compatibiliteit (samenpassendheid) tussen partners ook betrekking op drie niveaus: lichamelijke samenpassendheid, samenpassendheid op het niveau van de persoonlijkheid, en samenpassendheid op het niveau van de ziel ofwel het bewustzijn. Samenpassendheid op het niveau van het lichaam zorgt voor een erotische aantrekkingskracht en een vervullende seksuele ervaring. Deze component zorgt ervoor dat het samenzijn wel zeven weken interessant kan blijven. Samenpassendheid op het niveau van de persoonlijkheid betekent dat men soortgelijke interesses en hobby’s heeft: deze component zorgt ervoor dat het samenzijn voor een jaar of zeven interessant kan blijven. Samenpassendheid op het niveau van de ziel betekent dat men beide een overeenkomend niveau van zelfkennis, zelfliefde, zelfstandigheid, en een overeenkomende mate van inzicht in zichzelf en in de wereld heeft. Deze component kan ervoor zorgen dat het samenleven wel zeven levens of langer interessant en vervullend kan blijven! De ziele-compatibiliteit verleent dus echte stabiliteit en geborgenheid aan een relatie.

 Geheim 18: Wanneer beide partners inzicht hebben in hun eigen ziel, (bezielde mensen zijn), hebben ze automatisch inzicht in de eigen persoonlijkheid en in de persoonlijkheid van de ander. Daardoor kunnen zij elkaar helpen in het verwerken van kinderlijke emotionele ervaringspatronen, en in het oplossen van trauma’s uit de kindertijd. Men kan elkaar helpen het innerlijke kind te helen, en daardoor op te groeien naar geestelijke volwassenheid. Hierin ligt het grootste nut van het hebben van een intieme persoonlijke relatie! Samen zijn in heelheid, samen groeien in heelheid!

 © Drs. Frans Langenkamp, vedisch astroloog en Vedanta expert. Voor nadere informatie zie website: www.selfrealisation.net.; of mail naar franslangenkamp@freeler.nl.; of bel 0320 258302.